Beranění štětovnic

Beranění a vibrování jsou bezvýkopové technologie, spočívající v osazení nosných základových, pažicích nebo těsnicích prvků do zeminy buď pomocí nárazových beranidel, nebo vibrátorů. Pro zamezení sesuvu při hloubení výkopů a stavebních jam se používají taktéž piloty, a to těsně vedle sebe, nebo štětovnice , které se beraní tak, aby do sebe navzájem zapadaly zámky. Do menších hloubek, řádově 4-metrů, a podle podloží se štětovnice beraní na jednu zápřež, do větších hloubek a při těžké zemině se . Ocelové štětovnicové profily jsou z plechu tloušťky přibližně mm a beraní se do hloubky až m. Okraje ocelových štětovnic jsou opatřeny zámky, které jsou určeny k mechanickém spojení dvou sousedních štětovnic. Toto mechanické spojení zvyšuje pevnost vytvořené štětovnicové stěny ohledně tlaku podloží a zlepšuje .

Díky dostatečným skladovým zásobám různých délek a typů štětovnic je společnost schopna zajistit prakticky libovolný tvar štětové jímky. V závislosti na zastižených. Vhodné podmínky: Velmi vhodné zeminy pro beranění jsou písky a štěrkopísky.

Stěny beraněné z ocelových štětovnic. Obsahem standardu je přísun štětovnic k beranidlu, promazání zámků a zajištění aby . Strojní vybavení kterým disponujeme nám umožňuje instalovat štětovnice v . Nejčastěji se takto provádí pažící jímky nebo stěny se štětovnicemi pro dočasné zajištění a stavební jámy. Pažení může být kotvené v jedné nebo více úrovních nebo rozpírané.

Ražení ocelových štětovnic. Důležitou úlohu při zakládání staveb představuje beranění ocelových štětovnic trvale zabudovaných či s následným vytažením. K naší hlavní činnosti mimo jiné patří vibrování a beranění štětovnic – larsen a ocelových profilů. Naše firma se zabývá speciálním zakládáním staveb.

Provádíme kompletní zajištění stavebních jam pomocí – záporové pažení nebo štětové – larsenové stěny a jímky včetně těžby stavebních jam do velkých hloubek. Provádíme štětovnice ( beranění larsen, pažení štětovnicemi ), piloty vrtané i CFA, hlavice, tenkostěnné těsnící stěny, sanace sesuvů a hrází, konsolidační štěrkopískové piloty a maloprofilové vrtné práce. Doprava vrtných souprav, vibroberanidel a ocelových profilů na stavbu a zpět je z převážné části zajišťována vlastními kapacitami.

K beranění štětovnic používáme rovněž zařízení Movax na . K osazování se používají beranidla a vybrátory. Těžká beranidla pracují na vodící věži, montované na pásovém nosiči. Lehčí beran může pracovat letmo zavěšený na háku jeřábu. K vytahování štětovnic slouží vytahovadla a vibrátory.

Beranidla a vytahovače Beranidla vpravují do půdy různé druhy pilot, štětovnic , ocelové roury nebo profily a podle potřeby je dovedou i vytáhnout zpět. Podle způsobu beranění rozeznáváme: nárazová beranidla explozivní dieslová beranidla hydraulická beranidla vibrační beranidla hydrostatické lisovací soupravy. Realizace štětovnicových stěn pomocí technologie MOVAX. Vibrování se dává přednost zejména v blízkosti.

Vibroberanidlo PTC HFV je možné použít pro beranění a vytahování všech druhů prvků (pažnic, I nebo H profilů, betonových a dřevěných pilot, apod.).

Zařízení je poháněno hydroagregátem . Ocelová št tovnice typu LARSEN a) p í ný ez, b) úprava náro í. HK Profess pouze do hloubky 6m od upraveného terénu.