Čsn 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží

STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE. Radon – Stavební souvislosti II. Příklad – Výpočet protiradonové izolace ve stávající stavbě v kombinaci s odvětráním podloží. Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu , který se uvolňuje ze stavebních. Orientační cena: 4Kč.

Formát PDF: CPDF – Character PDF (norma je plnotextová).

Tento index může být nízký, střední nebo vysoký podle toho, jaká koncentrace radonu v podloží a propustnost zemin byla na pozemku změřena. Projektant na základě znalosti radonového . U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového rizika stavebního pozemku, u stávajících staveb podle míry překročení směrné hodnoty ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru stavby. Korporativní autor: Česko. Zdraví škodlivé jsou jeho „dceřiné produkty“ – olovo, polonium.

Postupy pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží se zabývá. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit . Při tomto hodnocení pozemku se nevyžadují žádné protiradonové opatření při navrhování staveb.

Za dostačující ochranu se považuje provedení všech konstrukcí ve styku se zeminou v 2. V praxi to znamená, že postačuje pouze provedení běžné . Všechny požadavky v ní stanovené výborně splňují fólie řady PENEFOL. Stačí na základě údajů z měření vybrat vhodnou tloušťku fólie. Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně č. Základová půda pod plošnými základy).

Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku. Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Tato norma stanovuje postupy pro navrhování a . Inženýrskogeologickým průzkumem se posuzují základové poměry podloží budoucích objektů, stanovují se jeho geotechnická data a navrhuje se způsob zakládání všech druhů staveb.

Protection des bâtimens contre le radon de sol sous-jacent. V případě realizace podlahového vytápění (více jak plochy přízemí) při jakémkoliv radonovém indexu, tzn. Rozsah a typ ochrany objektu proti pronikání radonu závisí na radonovém indexu stavby , umístění pobytových místností v objektu, na způsobu jejich. Zajištění kvality stavby – smlouva, nezávislý stavební dozor, kontrola stavebních prací, kontrolní měření objemové aktivity radonu v hotové stavbě. Termíny, definice a značky.

Cílem projekčních a následně stavebních prací je snížit, či zcela eliminovat, co nejvíce z dále uvedených faktorů. Tyto materiály mají stanovený . Dostatečnou ochranou objektu je kvalitní standardní hydroizolace. Ochrana staveb na pozemku s nízkým radonovým indexem.

Tato hydroizolace musí být provedena celistvě a spojitě se svařenými spoji po celé kontaktní . Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být. V takovém případě je třeba požadovat, aby projektant.