Difuzní odpor parozábrany

Problematika se dá trochu zjednodušit i tak, že pokud máte difúzně uzavřenou dřevostavbu (stavbu zateplenou fasádním polystyrenem), bude tam použita parozábrana s vysokým difúzním odporem. U difúzně otevřených dřevostaveb ( pokud vám to vyjde ve výpočtu) můžete použít parobrzdu ve formě fólie . Parotěsné fólie ( parozábrany ) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Výběr parozábrany je závislý na vnitřních i venkovních podmínkách, které střešní plášť odděluje, zejména na teplotě a vlhkosti vnitřního a vnějšího prostředí.

Vysoké požadavky na nepropustnost parozábrany , a tedy na její vysoký difúzní odpor , jsou kladeny hlavně u prostor s vysokou teplotou a vlhkostí . Parozábrana – je výrobek, který se používá pro parotěsnící vrstvu.

Parobrzda – je výrobek, který se používá pro. Rozdělení podle hodnoty ekvivalentní difúzní tloušťky. Nejvýstižnější rozdělení výrobků pro parotěsnící vrstvu je podle hodnoty ekvivalentní difúzní tloušťky.

Udává, kolikrát je hodnocený materiál méně propustný pro vodní páru než nepohyblivý vzduch. Další používanou veličinou je ekvivalentni difuzní . Tak se z parozábrany stane velmi rychle past na vlhkost. Ideální je parobrzda s vysokým difúzním odporem v zimě a nízkým difúzním odporem v létě.

Již po léta se tato inteligentní parobrzda s vlhkostně proměnlivou difúzní hodnotou sd osvědčila. Tyto parobrzdy mění svůj difúzní odpor podle okolní relativní .

Rozdíl mezi parobrzdou a parozábranou lze vyjádřit stručně: propouští něco, nebo nepropouští nic. Důležitý je též difuzní odpor pro vodní páru a tloušťka materiálu. Skutečná parotěsnost určité stavební vrstvy se označuje jako difuzní odpor. K jeho stanovení postačí tloušťka vrstvy a součinitel difuze . Pokud není ve střešním plášti provedena parotěsná zábrana, proniká snadno vodní pára v zimě z interiéru budovy difuzí do souvrství střešního pláště až k vodotěsné izolaci střechy.

Vodotěsná izolace, která má obvykle velký difuzní odpor (a tedy také velkou hodnotu ekvivalentní difuzní tloušťky), významně omezí únik . Na straně interiéru se aplikují parozábrany lehkého typu, které vykazují vysoký stupeň difuzního odporu , a na straně exteriéru pojistné difuzně otevřené mebrány o malém difuzním odporu (obr. 1). Nadkrokevní zateplení z PIR izolantu se klade na celoplošné bednění nebo přímo na krokve (obr. 2). Sanační parobrzda DÖRKEN DELTA Sd FLEXX Sanační parobrzda DÖRKEN DELTA Sd FLEXX Ceny od: 6Kč Slevy až: Sanační parobrzda DÖRKEN DELTA Sd FLEXX s proměnným difuzním odporem pro rekonstrukci střech z vn.

Platí obecné empirické technické pravidlo, že difúzní odpor materiálů ve složené skladbě konstrukce má směrem ven klesat, zatímco tepelný odpor jednotlivých vrstev v konstrukci stoupat. Tedy je potřeba provádět tepelné izolace na vnější straně konstrukce a parozábrany na vnitřní. Tato vrstva je z materiálu, který má pro představu hodnotu faktoru difuzního odporu μ někde mezi hodnotami 6až 9a nazýváme ji parozábrana. Tuto hodnotu má většina PE fólií. Používá se polyetylenová (PE) anebo hliníková (Al) fólie.

Hliníková fólie se vyznačuje vyšší pevností. U fólií je veliký problém s porušením, . Neprůvzdušnost a difuzní odpor (obr. až 4) Nutný difuzní odpor parozábrany se musí obecně spojit s venkovními vrstvami. Pokud je staticky účinný plášť pro vyztužení nosné konstrukce na venkovní straně tepelně izolační vrstvy, musí se nutný difuzní odpor parozábrany zvlášť uvážit (obr.

4).

Bude lépe nechat konstrukci jak je a difúzně ji neovlivňovat. Spodní vrstvy sami o sobě určitý difúzní odpor mají. Rovněž vkládání parozábrany někam mezi vrstvy dodatečné izolace nic nepřinese. Pro případné kondenzace v konstrukci . Vážený pane, Pokud jde o rozdíl mezi parozábranou a parobrzdou tak ten je jen v difúzním odporu (resp. ekvivalentní difúzní tloušťce). Pěkně je to vyvětleno v . Vysoce parotěsná reflexní fólie s bublinkovou termoizo- lační vrstvou.

THERM v sobě kombinuje vlastnosti parotěsné fólie, tepelné izolace a reflexních účinků. Fólie je vyrobena laminací reflexní hliníkové vrst- vy na bublinkovou fólii.