Ekvivalentní difuzní tloušťka definice

Parametr sd udává, jaká by měla být tloušťka vzduchové vrstvy, aby měla stejný difúzní odpor jako vrstva zjišťovaného materiálu. Informační systém Uvádění výrobků na trh. Ne vždy ale vyšší číslo značí kvalitnější parotěsnou vrstvu, výjimkami jsou například parobrzdy VARIO KM a VARIO KM Duplex UV, které . Nasycená vodní pára – maximální množství vodní páry, které se v daném objemu , při dané teplotě a tlaku vyskytuje v plynném skupenství.

V případě zvýšení obsahu vlhkosti dochází ke kondenzaci (více vodní páry už se do daného objemu nevejde).

Nenasycená vodní pára – objem není při dané teplotě a . V textilním odvětví lze paropropustnost definovat jako měřítko pro prodyšnost nebo schopnost textilu k přenosu vlhkosti. Tato veličina udává, jakou tloušťku by měla mít vzduchová mezera, aby difúzní odpor zjišťovaného materiálu byl stejný. Jedna věc je stěžejní – vědět, jaké jsou hodnoty faktoru difuzního odporu použitého materiálu, abychom věděli, jak dlouho bude konstrukce. Tloušťka vzorku je kritérium, které se bere v úvahu ve výpočtu difuzních vlastností samotném.

Tato norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a konstrukcemi a popisující stav vnitřního a . Ekvivalentní tepelný odpor nevytápěného prostoru. Pro výpočty v aplikaci Tepelná technika 1D je pro popis difuzního chování jednotlivých vrstev používána veličina faktor difuzního odporu.

U některých materiálů je však udávána pouze ekvivalentní difuzní tloušťka. Jak z této hodnoty stanovit faktor difuzního odporu? Nejjednodušší definice , která označuje odpor vrstvy stavebního materiálu, je proto součinem tloušťky vrstvy a součinitele difuzního odporu.

Proto se ve stavební fyzice používá jako míra pro difuzní odpor vrstvy stavebního materiálu pojem „ ekvivalentní tloušťka vzduchové vrstvy sd“. Jen pro zajímavost – v článku 5. Pomocí přídavných modulů lze definovat a řešit například teplotní a vlhkostní tok se zohledněním v. Kvalitu parotěsné zábrany lze definovat několika základními hodnotami: Tab. Fyzikální a technické parametry parotěsných zábran. V příspěvku jsou diskutovány základ- ní vztahy pro popis transportu COdodatečně aplikovanou bariérou (pro- středkem sekundární ochrany) a prak- tické využití těchto vztahů z hlediska zpomalení procesu karbonatace.

This article discusses basic relations for the description of COtransport through an additionally . Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: „SOUČINITEL DIFUZE VODNÍ. PÁRY VE DŘEVĚ“ zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje diplomová práce byla zveřejněna v souladu s § b Zákona č. Parotěsné zábrany – jak nechybovat při výběru a aplikaci – 1. Ačkoliv jsou parotěsné zábrany součástí.