Faktor difuzního odporu parozábrany

Je poměrem difúzního odporu materiálu a difúzního odporu vrstvy vzduchu o téže tloušťce při definovaných podmínkách. Střecha s nosným trapézovým plechem by proto měla mít téměř vždy parozábranu. Skutečné hodnoty faktoru difuzního odporu by měl uvádět každý výrobce plechu pro jednotlivé typy plechu v závislosti na jeho rozměrech a na spárové difuzní vodivosti jeho podélných a příčných spár (je to však bohužel iluzorní přání).

Skladba v tomto případě může být výpočtově vyhovující, ale při reálném provozu se mohou projevit vlhkostní poruchy. Tyto problémy jsou nejčastěji způsobeny použitím hodnoty faktoru difuzního odporu parozábrany z technického listu výrobce, bez provedení korekce této hodnoty pro zabudování materiálu .

Je poměrem schopnosti difúze daného materiálu se schopností difúze vzduchu. Pro vzduch je tedy faktor difuzního odporu 1. Udává, kolikrát je hodnocený materiál méně propustný pro vodní páru než nepohyblivý vzduch. Další používanou veličinou je ekvivalentni difuzní . U parozábrany je rozhodujícím parametrem tzv.

Dále se můžeme u technických parametrů výrobků setkat ještě s veličinou ekvivalentní difúzní tloušťky sd (případně rd), kdy sd = µ. Pro lepší pochopení těchto veličin uvedu, . Faktor difuzního odporu.

Parotěsné fólie ( parozábrany ) se primárně používají jako ochrana tepelné izolace proti pronikání vodních par z interiéru do konstrukce a zabraňují nadměrné kondenzaci vodních par do konstrukce, tím přispívají k zachování dlouhodobé funkce tepelné izolace. Součinitel difuzního odporu a hodnota sd. Význam vlhkosti a difuze pro CLT. Dá se také říci, že CLT je variabilní parozábrana. V létě, při vysokých teplotách a vlhkém vzduchu, . Nátěr je tedy mnohonásobně difúzně propustnější.

Jeho vliv na prostup vodní . Tato vrstva je z materiálu, který má pro představu hodnotu faktoru difuzního odporu μ někde mezi hodnotami 6až 9a nazýváme ji parozábrana. Tuto hodnotu má většina PE fólií. Používá se polyetylenová (PE) anebo hliníková (Al) fólie.

Hliníková fólie se vyznačuje vyšší pevností. U fólií je veliký problém s porušením, . Při hodnocení difuze vodní páry konstrukcemi vestavěného podkroví se naprosto typicky zapomíná na skutečnost, že se do těchto konstrukcí parozábrany upevňují mechanicky. Netěsnosti se přitom projeví výrazněji u parozábran s vyšším faktorem difuzního odporu.

Zároveň platí, že čímje parozábrana tenčí, tímje rizikojejího poškozenívýznamnější. Je potřeba také počítat s tím, že v praxi je skutečný faktor difuzního odporu parozábrany ojeden až dva řády nižší, nežjsou výrobcem deklarované .

Obecně platí,že nejúčinnější parozábrany se navrhují v těch střešních pláštích, které kryjí vnitřní prostředí s vyšší (a vysokou) teplotou a relativní vlhkostí. Tato hodnota uvádí, kolikrátje daný materiál . Uvedené hodnoty faktoru difúzního odporu vychází z měření a požadavků výrobkových norem a slouží k porovnání jednotlivých výrobků mezi . Parozábrany se ve střešním souvrství umisťují co nejblíže vnitřnímu povrchu, obvykle přímo pod tepelně izolační vrstvu. Veškerá porušení těsnosti vrstvy vedou ke snížení jejího difuzního odporu.