Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva

Dřevo sloužilo člověku od těch dob, co se na Zemi objevil, napomohlo k jeho přežití a rozvoji civilizace. Mendel University in Brno. Faculty of Forestry and Wood Technology. Department of Wood Science.

Fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva.

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma: Vybrané fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva dubu zpracoval sám a uvedl jsem všechny použité prameny. Souhlasím, aby moje bakalářská práce byla zveřejněna v souladu s § 47b Zákona č. Způsob ukončení a počet kreditů: zkouška ( kreditů) (ECTS kredit = hodin studijní zátěže). Volný na budovách Brno – studovna, Nauka o dřevě , Zpracování dřeva , Základy techniky. Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje. Lesnická a dřevařská fakulta.

Nejlepší parametry pevnosti a tuhosti zároveň, nejmenší deformace od účinků teploty, sesychání či bobtnání má dřevo ve směru rovnoběžně s vlákny.

DŘEVO , VLASTNOSTI DŘEVA. Bakalářská práce se zabývá zjištěním fyzikálních a mechanických vlastností dřeva při různé vlhkosti a ověřením závislosti jednotlivých vlastností na vlhkosti dřeva. Mechanické a fyzikálne vlastnosti dreva. V experimentální části se na vzorcích dřeva stanoví hustota, rozměrové a objemové bobtnání dřeva a pevnost dřeva v tlaku rovnoběžně s vlákny. Mezi základní technické vlastnosti dřeva řadíme jeho tvrdost – hustotu.

Tvrdost dřeva je odvislá od hustoty dřevních vláken a jeho anatomické stavby. V tomto příspěvku naleznete mechanické vlastnosti dřeva : pevnost v ohybu, tahu, tlaku i smyku a to jak ve směru tak napříč vláknům. Většina mechanických vlastností dřeva je ovlivněna směrem vláken, vlhkostí, vadami a poškozením, kvalitou předchozího zpracování, a pochopitelně . Jaké jsou podrobně mechanické vlastnosti dřeva jehličnatého i listnatého. Experimentem byla stanovena hustota dřeva , rozměrové a objemové bobtnání dřeva a pevnost dřeva v tlaku ve směru vláken. Byly vytvořeny grafy těchto veličin v závislosti na změně . Vliv chemického složení na fyzikální a mechanické vlastnosti dřeva.

Závislost fyzikálních vlastností dřeva na chemickém složení dřeva souvisí se submikroskopickou stavbou buněčné stěny a proporciálním zastoupením jednotlivých chemických konstituent. Po chemické stránce se na stavbě dřeva podílejí především 3 . Dělí se na fyzikální a mechanické. Budeme se zabývat některými z nich.

V prvé řadě je však si nutné uvědomit, že dřevo je výrazně anizotropní materiál . Cíl kapitoly: Student: – Objasní makroskopickou stavbu dřeva na podélném, příčném a tečnovém řezu. Vyjmenuje důležité znaky, podle kterých lze identifikovat dřevinu. Vysvětlí důležité fyzikální mechanické a technologické vlastnosti dřeva. Dřevo , fyzikální a mechanické vlastnosti , vady dřeva , vlhkost a sušení dřeva. Dřevo je u nás i ve světě jedním z nejvšestrannějších a nejpoužívanějších materiálů.

Má celou řadu předností a nedostatků. Mezi přednosti patří, že je to materiál pevný a přitom lehký, má dobré tepelně izolační vlastnosti , je lehce opracovatelný . Milujeme knihy rovnako ako vy. Při makroskopickém určování dřeva nezjišťujeme jeho přesnou hustotu, ale pouze odhadujeme hmotnost vzorku, což nám může poskytnout přibližnou .