Glastek 40 special mineral součinitel tepelné vodivosti

Pás je na horním povrchu opatřen jemným separačním posypem a na spodním separační PE fólií. Na spodním povrchu je opatřen separační PE fólií. ELASTEK SPECIAL MINERAL se obvykle . Spodní stavba: podzemní část budovy.

Její součástí jsou základy a případně také suterénní prostory.

Suterén (sklep, podzemní podlaží): část objektu, jehož podlaha je umístěna níže než úroveň upraveného terénu okolo stavby. Izolace: část stavby (stavební prvek) chránící stavební konstrukci nebo . Elastek special dekor. II pás typu V 1 nesvařené spoje.

MINERAL mechanicky kotvený do podkladu pod deskami tepelné izolace, svařený. KLASICKÉ ASFALTOVÉ PÁSY. GLASTEK MINERAL celoplošně natavený.

Vlastnosti výrobku DEKPIR TOP 022. Celková tloušťka tohoto izolantu bude mm, součinitel tepelné vodivosti. Součinitel tepelné vodivosti λD. Glastek special mineral bude volně položen a následně kotven do tepelné izolace. Návrh a tepelně technické posouzení skladeb šikmé.

Použitím skladby, ve které jsou navržené. Po natavení parotěsnící vrstvy se provede pokládka tepelné izolace z desek na bázi polyisokyanurátu (PIR) o min. Podlaha 3NP je ve výšce. Součástí zpracované bakalářské práce je i posouzení objektu z hlediska tepelně. Moderní tepelné izolace.

Původní hydroizolační vrstva tak bude plnit funkci . TI XPS PRO VYSOCE NAMÁHANÉ PODLAHY ZHLEDISKA ZATÍŽENÍ, PEVNOST V TLAKU PŘI STLAČENÍ =700KPA, , mm. Hlavní přednosti systému POLYDEK, mezi které patří rychlá montáž, nízká hmotnost, vysoké tepelnětechnické parametry a také příznivá cena , způsobily, že si systém rychle našel široké uplatnění ve skladbách plochých střech. STŘEŠNÍ KRYTINY A SYSTÉMY ŠIKMÝCH STŘECH.

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY. K a součinitelem prostupu tepla U= Wm-2K-1.

ZTM pro použití polystyrenu jako izolantu: 02. Asfaltová penetrační emulze. Ekvivalentní součinitel tepelné vodivosti : λekv = λ.