Jílovitá břidlice

Jílovitá břidlice je jemnozrnná usazená hornina, která vznikla zpevněním jílovitých sedimentů. Při postupném narůstání míry diageneze vzniká postupně řada jíl-jílovec- jílovitá břidlice. Patří mezi nejběžnější usazené horniny. Petrologie – sedimentární horniny – Pelity,rh:geologie. Report another image Please report the offensive image.

Jílovité břidlice jsou nejvíce diageneticky zpevněné, většinou dokonale vrstevnaté (mohou být i druhotně zbřidličnatělé) pelitické sedimenty.

Obsahují jílové minerály (především illit), dále křemen, slídu (sericit), někdy chlorit a další akcesorie. Tmavošedá barva břidlic je způsobena přítomností uhelného nebo grafitového . Hornina usazená – sedimentovaná – zpevněná. Vzorek břidlice pochází z okolí Opavy, pokrývačské šablony byly získány při demolici hospodářského stavení v Kočí. Vápnitá břidlice – (nesprávně slínitá) je jílovitá břidlice s podílem kalcitu.

Pokrývačská břidlice – je černošedá s mírným leskem na plochách . Barva: Šedá, hnědá, červená, tmavošedá až černá. Složení: Podstatou horniny je jílovitá hmota, která může obsahovat prach a drobná zrnka různých nerostů (hlavně křemene) a organické látky. Jako jílovou břidlici označujeme částečně zpevněný pelitický sediment, který obsahuje vysoký podíl částic o velikosti pod 0mm, většinou reprezentované jílovými minerály.

PRACHOVEC – PRACHOVITÁ BŘIDLICE. Jíly jsou nezpevněné jílové sedimenty. Podle způsobu vzniku je lze rozdělit na reziduální jíly (tzv. jílová rezidua) a na přemístěné jíly, které se podle místa uložení zpravidla dělí na deluviální, proluviální, říční, jezerní, ledovcové, glaciofluviální a mořské. Geologický původ pokrývačské břidlice. V různých geologických obdobích vznikaly jílovité , slabě bituminosní sedimenty s prachovou příměsí ukládané ve vodním prostředí nevětraného moře.

Konzistence těchto sedimentů byla v době vzniku tekutá až plastická. Tlak a teplota vyvolané vlastní hmotností mocných vrstev . Odpověď na co je jílovitá břidlice v tomto křížovkářském slovníku. Lokalita: Křtiny – nečinný lom – popis přístupu k lokalitě: lom se nachází asi 4m za obcí Křtiny, na trase Křtiny – Jedovnice (silnice č. 373), pojedeme-li ze Křtin, tak . Fotografie: hornina: břidlice jílovitá.

Leží ono na pískovcech a jílech druhého pásma, a sestává co do horniny nejvíce z vápenitých slínů a jílovité břidlice , kteréžto obě horniny se střídají. Nezdá se, že rudy pouze jediné vrstvy se drží, nýbrž pronikají sem tam některé nad sebou ležící vrstvy a soustřeďují se zvláště v tenkých vrstvičkách jílovité břidlice , z nichž. A tady je kousek rozdrcený mlátkem. Aspoň to konečně ospravedlňuje důvěru, kterou jsi mi projevil. Henshawe neuvěří svým očím.

Kdysi jednu takovou sledoval, ale musel odejít pryč, ještě . Petrograficky jde o fylitizované jílovité břidlice , jílovito-grafitické břidlice a droby, které ve svých svrchních partiích zvětrávají v hlinité eluvium. Na tyto horniny je vázáno významné zrudnění, které bylo objektem těžby, území je součástí chráněného ložiskového území Chvaletice III. Jedná se o vulkanicko- sedimentární ložisko, .

Staropaleozoické jílovité břidlice (králodvorské, bohdalecké, vinické, libeňské, dobrotivské, klabavské a liteňské). Budují skalní podklad v různě širokých, tektonicky porušených pruzích JZ-SV směru. Nepravidelně se přitom střídají s pruhy ostatních ordovických a silurských hornin. Tvoří skalní podklad větší části vnitřní .