Kalkulace nákladů na dort

Jednou jsem tady našla odkaz na program na kalkulaci nákladů na výrobu dortů. Ráda bych se zeptala jestli ste ho některá stahovala. Potřebovala bych proto poradit jak nato.

Kalkulace nákladů je metoda, jak stanovit cenu výrobků podle nákladů na jejich výrobu. Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením kalkulace nákladů tří vybraných produktů. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy této problematiky jako jsou náklady a kalkulace. V praktické části bakalářské práce je popsán systém kalkulace nákladů používa- ný ve firmě John Crane Sigma,a. Poté byly analyzovány metody kalkulací a navrhnuta kalkulace nového výrobku podle optimální techniky.

V závěru je vybraná metoda zdůvodněna a jsou stanovena doporučení. Klíčová slova: kalkulace nákladů , členění nákladů , alokace nákladů , metody kalkulace , tvorba ceny. Náklady , režijní náklady , kalkulační metody, kalkulace nákladů. Abstract: The subject of my bachelor thesis is a performance of a costing analysis under the conditions of a selected particular company and its utilization in a cost management and an economy decision-making.

Bachelor thesis provides actual information in . Kalkulační členění nákladů – náklady přímé (je možné je stanovit pomocí technicko hospodářských norem), náklady nepřímé – společné náklady vyvolané více. S ohledem na různé způsoby určování (kalkulování) nákladových položek rozlišujeme řadu metod kalkulace nákladů : Zohlednění inflace v kalkulacích. Jednou z problémových rozhodovacích oblastí při kalkulaci nákladů je určení, v jakých cenách výrobních faktorů bude kalkulace prováděna.

Z tohoto hlediska lze rozlišovat . Takto provedená kalkulace je výhodná svojí jednoduchostí. Není zde nutné provádět složitější výpočty nebo odhady nákladů. Problémem ovšem je, že zde jednak nejsou náklady produktu kalkulovány vůbec, což brání výpočtu čistého zisku připadajícího na jednotku produktu, dále pak jsou režijní náklady organizace .