Max napětí v tlaku u asfaltových pásů

V prostředí podzemní vody má být izolační povlak vystaven pouze silám kolmým k jeho povrchu, které mají být co možná rovnoměrné rozloženy. V podmínkách gravitační vody se dodržení uvedených zásad doporučuje. Při pokládce asfaltových pásů při vysokých teplotách vzduchu měkne asfaltová vrstva a vzrůstá riziko poškození povrchu pásu (např. stoupnutím na pás). Při vysokých teplotách navíc hrozí riziko zabudování nedovoleného napětí do asfaltového pásu z . Hydroizolační vrstva z asfaltových pásů.

Použitelnost – dovolené.

Pa) vyžadují zvláštní přístup k návrhu hydroizolačních. Pro aplikaci asfaltovaných pásů platí zásady podle hydrogeologických poměrů. Po plošném dotyku suchou rukou nejsou patrny žádné stopy po vodě. Na povrchu kce mohou být vlhká místa.

C a nanáší se litím nebo asfaltérským kartáčem – přesahy jsou obdobné jako u natavování pásů. Vlastní pěnový polystyren se vyrábí v několika tzv. Výrobky z pěnového polysty se označují značkou EPS ( Expanded Polystyrene) a číslem udávajícím hodnotu napětí v tlaku při stalčení v kPa. Dnes se tedy vyrábí pro potřebu stavebnictví pěnový .

U fóliových povlaků je přípustné větší mechanické namáhání. Pokud tvoří vodotěsnou izolaci střechy asfaltové pásy , je možné v závislosti na povrchové úpravě desek PIR použítjako první hydroizolační vrstvu: u desek . Napětí v tlaku u fóliových povlaků nesmí překročit MPa při teplotách do °C, pokud výrobce . Minimální dimenze hydroizolačních vrstev s povlakovými izolacemi a požadované zkoušky těsnosti. Asfaltový pás – parozábrana. Kompletizované dílce z objemově stabilizovaného, samozhášivého expandovaného polystyrenu určeného pro použití ve střeše a asfaltového pásu v několika variantách (dle druhu asfaltové hmoty a dle nosné vložky).

Jako horní vrstva se pro systém POLYDEK používají nakašírované asfaltové pásy několika typů. Označení a parametry asfaltových pásů jsou uvedeny v tabulce 2. Pro desku HARDROCK MAX platí: bodové zatížení Fp = 8N, napětí v tlaku při stlačení horní vrstvy σ≥ kPa, napětí v tlaku při stlačení desky σ≥ kPa. Univerzální řešení pro fólie i asfaltové pásy. Klasifikace požární odolnosti platí pro zkoušenou systémovou skladbu ploché střechy.

Ekvivalentní hladina akustického tlaku v denní době 06. Pevnost v tahu kolmo k rovině desky:. Pěnové sklo se používá pouze v tzv.

Difuzní odpor vodních par ≤. TEPELNÁ IZOLACE – fasádní polystyren se zvýšeným izolačním účinkem, deklarovaný součinitel tepelné vodivosti λD max. SBS modifikovaný asfaltový pás pás vyztužený kombinovanou spřaženou vložkou z antikorozní hliníkové fólie a skelné rohože, shora je pás .