Minimální výška atiky ploché střechy

Rozlišujeme ploché střechy dle: ❑ využití – nepochůzné – vstup pouze pro. Základní obecně závazné požadavky při navrhování a provádění střech. Zatřídění variant vodotěsnicích vrstev z asfaltových pásů podle hydroizolační spolehlivosti, požadavků na provádění a trvanlivosti. Měla by se pohybovat v rozmezí 2÷ 3mm. Při menší výšce atiky může docházet ke stékání deště po fasádě.

Při větší výšce pak může nastat problém s vytažením hydroizolace pod oplechování atiky.

Pokud je z nějakého důvodu nutná výška atiky. Druhá část, která je shodná pro jednoplášťovou i dvouplášťovou střechou, sahá od horní hrany střešního pláště po oplechování atiky. Tato výška není pro všechny ploché střechy stejná a nemá minimální hodnotu. Pro návrh spádování je třeba zaslat: □ Půdorys a řez střechy a okótovanou polohu vtoků.

Minimální a maximální tloušťku tepelné izolace. Typ uchycení spádové vrstvy . Napojení na stěnu (nebo atiku výšky min. 5mm). NÁVRH JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ.

Nosná konstrukce střechy – Výkres V0.

Svislý prvek ukončující plochou střechu. Tvoří-li zakončení střešního pláště atika , vytahujeme hydroizolaci i případnou parozábranu po její svislé ploše minimálně do výšky 1mm nad povrch pláště, lépe však na celou výšku atiky. Výška min 1mm nad rovinou střechy.

Nezapomínejte na dilatační spáru mezi atikou a spádovou, nebo pochozí vrstvou. V případě provozních střech je . Výhoda: Průsečnice střešních rovin se svislými stěnami atiky je vodorovná, a po celém obvodu ve stejné výšce. EŠENÍ HYDROIZOLAČNÍ VRSTVY SOUVISEJÍCÍCH KONSTRUKCÍ V DETAILU UKONČENÍ PLOCHÉ STŘECHY U ATIKY A STĚNY. Uloženo uživatelem DEKTRADE 14.

Je předepsána i minimální výška atiky , a to 1mm nad přilehlou střešní rovinou. Vybrané příklady ukazují možné provedení charakteristických detailů plochých střech s vodotěsnou izolací z hydroizolační fólie z měkčeného PVC-P, mechanicky kotvené k podkladu. Současná nabídka hydroizolačních fólií je velmi široká, . Ploché střechy s EPS – kotvená fólie mPVC – nízká atika ( výška do 500mm). Pás je vytažen do malé výšky a není na stěnu spolehlivě nataven a přitlačen ke stěně lištou.

Je vidět že za pásem vzniká „kapsa”, do které bude určitě zatékat. FOTO: Encyklopedie vad nemovitostí. Přechod hlavní hydroizolační vrstvy z plochy střechy na svislou část atiky má být v případě folií bez náběhu, . Každá odvodňovaná plocha by měla být osazena min.

Oblast vtoku musí být zapuštěna min. Maximální vzdálenost vtoků od atik a od rozvodí střešních ploch by neměla.

Vodotěsná izolace střešní zahrady tak musí být ukončena ve výrazně vyšší výšce , nežje obvyklé. To se samozřejmě týká jak ukončení vodotěsné izolace na zdivu a na prostupech střešním pláštěm, taki minimální stavebnívýšky atik. Příloha C (informativní) Zásady řešení detailů plochých střech a konstrukcí navazujících na střechu. Konstrukční principy uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny, lodžie, koruny atik a zdí a římsy. Lze použít pro ploché i šikmé střechy.

Vydařená kombinace architektury a zeleně u střechy Optigreen. Intenzívní zeleň: Trvalky, keře, trávníky, stromy. Využití a ztvárnění srovnatelné s okrasnými zahradami na terénu.