Násobná vazba

Dělení vazeb dle pravděpodobnosti výskytu vazebných elektronů. Diese Seite übersetzen násobná vazba , překrytí dvojic orbitalů za vzniku vazebných elektronových párů. Mluvíme pak o násobných chemických vazbách , při jejichž vzniku se uvolní větší množství energie než při vzniku jednoduché . Jednoduchá a násobná väzba. Kovalentná väzba sa môže vytvoriť medzi rovnakými atómami, ktoré môžu spoločne vlastniť jeden väzbový elektrónový pár.

Táto väzba sa označuje ako jednoduchá kovalentná väzba, napr.

Ukážka jednoduchej kovalentnej väzby v molekule etánu. Oktet může být zaplněn sdílenými elektrony každého atomu nebo jeden z atomů může poskytnout oba vazebné elektrony. Pokud atomy tvořící vazbu nemají k dispozici dostatek elektronů, může vzniknout násobná vazba. Vymezení pojmu chemická vazba a podmínek jejího vzniku.

Násobné vazby jsou kratší a silnější . Rozdělení chemických vazeb. Koordinačně – kovalentní vazba. Slabší vazebné interakce (vodíková vazba, van der Waalsova vazba).

Vlastnosti látek v závislosti na povaze vazby. Dvojná vazba existuje mezi každým atom kyslíku a atomem uhlíku v oxidu uhličitém, trojná vazba mezi atomy dusíku v její molekule. E-S-P = (volné el. páry = 0) n = E = (počet elektronů). Vazba sigma (σ) a vazba pí (π).

S = (jednoduché vazby). E-S-P = (volné el. páry = 1) n = E = (počet elektronů). S = (jednoduché vazby). P = 8n-E-S = (násobná vazba ). BeCl- lineární molekula – 180˚. Páry, F jsou ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku, v jehož středu . Obecně platí, že látka se rozpouští v rozpouštědle, které obsahuje stejný nebo podobný typ vazby.

Pro různě násobné vazby mezi stejnými prvky obecně platí, že s rostoucí násobností vazby se snižuje její délka a. Tato vazba je nepohyblivá a vzniká při přechodu elektronů z atomových orbitalů do molekulového orbitalu, čímž se sníží energie systému. Molekulový orbital, do kterého přejdou elektrony, se nazývá vazebný molekulový orbital. V chemické vazbě se vždy vyskytuje vazba. Tieto sily nazývame chemické väzby.

Podmienky vzniku chemickej väzby.

Atómy sa musia k sebe priblížiť natoľko, aby došlo k prekrytiu valenčných orbitálov. Elektróny v elektrónovom obale musia byť usporiadané tak, aby mohlo dôjsť k vytvoreniu väzbových elektrónových párov – musia mať opačný spin. C=C, trojné C≡C), nazýváme sloučeniny nenasycené. Sloučeniny, které obsahují mezi uhlíkovými atomy i vazby násobné.

Existuje-li v nenasycených sloučeninách více než jedna násobná vazby , . Vizuální element pro element modelu „asociativní třída“ je vizuální . Asociativní třída se používá například v případě oboustranně násobné vazby prosté asociace.