Návrh dešťových svodů

U dešťových svodů s pravoúhlým průřezem musí mít nejmenší strana minimálně velikost průměru (jmenovité velikosti) příslušného dešťového svodu s kruhovým průřezem. Z důvodu zvýšeného nebezpečí znečištění okapových žlabů se dimenzují dešťové svody , aby se zabránilo proniknutí dešťové vody z okapového žlabu . Vnitřní odvodnění se rozděluje podle způsobu odvedení dešťových vod a typu použitých vspustí na tři základní systémy: gravitační – nejčastější. NÁSTŘEŠNÍ A NADŘÍMSOVÉ ŽLABY, MEZISTŘEŠNÍ, ZAATIKOVÉ A POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ ŽLABY.

MNOŽSTVÍ ODVÁDĚNÝCH DEŠŤOVÝCH VOD.

Součinitel odtoku, C = ? Odvodňovaná plocha střechy. Délka odvodňované střechy (žlabu), LR = m. Dešťové odpadní potrubí se navrhuje. Návrh dešťových odpadů závisí na ▻ velikosti odvodňované plochy.

Možnosti spádování plochých střech při vnitřním odvodnění. Katedra technických zařízení budov. Gravitační a podtlakové systémy.

Výpočet střešního žlabu. Pro správný návrh odvodnění střech vně dispozice, které se používá zpravidla u střech šikmých a strmých, je nutno stanovit velikosti sklonů jednotlivých rovin střechy. A – půdorysný průmět odvodňované plochy nebo účinná plocha střechy vypočtená podle 4. Stránka udává výpočet rozměrů okapů podle počtu svodů a plochy střechy.

Seznam použitých předpisů. Rozsah řešení je dán požadavkem investora a platnými předpisy v době zadání a vypracování projektu. Podkladem pro zpracování je dokumentace.

Odpadní a svodná potrubí se určují výpočty, spočívajícími v určení výpočtového průtoku dešťových vod a návrhu jmenovité světlosti potrubí tak, aby výpočtový průtok byl. Podobným způsobem však můžeme způsobit škodu i na majetku jiných osob, zatékají- li srážkové vody z našich žlabů, dešťových svodů nebo sběračů. Pokud se neprovedou ochranná opatření proti podzemní vodě a vzlínající vlhkosti a pokud se neprovedou ochranná opatření, zhorší se stav v budově a bude nutné neustále opravovat památkářsky chráněnou fasádu.

Systémy pro odvodnění střech – okapy, svody , odvodnění střech. Návrh odvodnění plochých střech pomocí střešních vpustí a šikmých střech pomocí okapových žlabů a dešťových svodů záleží na správném výpočtu dle množství dešťových srážek v dané oblasti. Lightway montuje všechny známé okapové systémy a systémy . V systému podtlakového odvodně- ní pracují všechna.

Detaily z pohledu spolehlivosti, návrh , výpočet a realizace odvodnění plochých střech pondělí, 25. Kompletní rekonstrukce včetně výměny dešťových svodů pondělí, 25.