Návrh ploché střechy

Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství. BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Požadavky na konstrukce plochých střech. K návrhu konstrukčního řešení ( uspořádání vrstev, jejich dimenze a materiálové řešení a řešení konstrukčních detailů) je třeba od počátku přistupovat komplexně se zohledněním všech požadavků na zajištění funkcí střechy, požadavků obecně závazných předpisů a požadavku .

V případě návrhu ploché střechy s opačným pořadím vrstev (obr. c), pokud je hydroizolační vrstva (a parozábrana zároveň) správně navržena, nedochází ke kondenzaci vodní páry uvnitř střešního pláště. Kromě vlivů vnějšího prostředí působí na krytinu i tlak páry difundující z prostoru pod střechou, proto musí být střešní krytiny nejenom vodotěsné a málo nasákavé, ale i pevné a pružné. Ploché střechy s materiály Knauf Insulation 3. Doporučené skladby, použitelnost a vlastnosti.

Správný návrh konstrukce zateplené ploché střechy. Materiály pro řešení zateplených plochých střech. Extrémně lehká extenzivní zelená střecha.

PLUS střecha – provedení nové tepelné a vodotěsné izolace na vyspravenou původní hydroizolaci, která niní zastává funkci parozábrany. DUO střecha – kombinace obrácené střechy a střechy s klasickým pořadím vrstev3.

Návrh vhodného druhu jednoplášťové ploché střechy je ovlivněn jednak zvoleným. Střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže – to se zajistí dostatečným sklonem krytiny. Případné riziko tvorby kaluží se musí zohlednit v návrhu krytiny. Kaluže se obvykle tvoří při sklonu povrchu střechy do.

U rekonstrukcí střech se sklonem vnějšího povrchu do , kdy jsou . Jednoplášťové ploché střechy Stanovení množství odtoku dešťových vodQ = r. Návrh a posouzení tepelné izolace střešní konstrukce. Normové požadavky pro ploché střechy. Nedílnou součástí každé pokládky je zpracování kladečského plánu, podle kterého je nutné postupovat.

Po zpracování nejvhodnější kombinace technického řešení jasně vyplýne konečná . Existuje celá řada konstrukčních variant plochých střešních plášťů. Střešní konstrukce jsou vystaveny mnoha druhům namáhání a podmínkou pro jejich bezproblémové fungování je zodpovědné zohlednění těchto vlivů při jejich návrhu. NÁVRH HYDROIZOLACE PLOCHÉ STŘECHY.

Při rekonstrukci ploché střechy poskytujeme kompletní servis – tedy nejen samotnou hydroizolaci, ale také funkční zateplení zvolené dle technické dispozice střechy, osazení odvětrávacích těles, klempířské práce, osazení střešní hromosvodové sítě nebo zednické a . S příchodem funkcionalismu a Le Corbusiera se plochá střecha stává jedním ze základních prvků moderní architektury a tento trend pokračuje dodnes. Odborný návrh ploché střechy včetně řešení všech . Dodavatelé kotev na základě těchto zkoušek obvykle odmítají právní závaznost, a tedy za fixaci střechy zůstává zodpovědnost na realizační firmě! Fakulta stavební, ČVUT v Praze, Česká republika, petr.

Vývoj plochých jednoplášťových střech započal na začátku 20.

Střešní pláště by měly být navrhovány podle nejnovějších poznatků stavební . Odborné posouzení stavu ploché střechy , koncepční návrh nápravných opatření.