Odvodnění balkónu norma

Zastínění balkónu , lodžie nebo terasy. Sklon až (viz dále o odvodnění těchto ploch). Obvykle se doporučuje sklon vlastního povrchu těchto . Střešní okapy ze zinku a mědi jsou náchylné ke vzniku defektů a nemají dlouhou životnost.

Nesprávně: Nekontrolovatelné odvodnění balkónu.

Detailům pro odvodnění je . Pokud vím, je to povinné od nějaké plochy, ale. Nové normy jsou prakticky nedostupné, ale domnívám se,že to tam stejně nebude. Nakonec stejně nejsou závazné ve většině článků. Balkóny , lodžie a terasy jsou jako pochozí plochy určeny k trvalé- mu provoznímu užívání – zejména k pohybu ne- bo pobytu osob. U ostatních materiálů, u kterých zmíněná norma nestanovuje maximální délku dilatačního celku, je vždy třeba řídit se doporučením výrobce.

Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy, kterou je třeba odvodnit. Pro správný návrh odvodnění.

Návrh žlabu se odvíjí od geometrie spádování střechy, způsobu odvodnění , polohy žlabu a jeho sklonu, počtu rohů a koutů aj. Návrh a provedení hydroizolační vrstvy a odvodnění povrchu konstrukce. Zásadní vliv na dlouhodobou funkčnost a spolehlivost balkónů , lodžií a teras má také provedení hydroizolační vrstvy a odvod srážkové vody z . Záruka funkčního balkonu a lodžie, Články, PANEL PLUS. Hydroizolační vrstva a odvodnění povrchu konstrukce.

Odvodňování střech, balkónů a lodžií odpadní potrubí odbočky rozpěrný úhel (v základu) h. Přípojná potrubí k WC, koupelnám a sprchám a rovněž ke koupelnovým vpustem, je třeba napojit na odpadní potrubí tak, aby byl rozměr přípojného potrubí h . Problematika balkónů a lodžií zahrnuje komplexně otázky nosné konstrukce, podlah a podhledů včetně vložených tepelných izolací a systému odvodnění a problematiku ochranných zábradlí. V souvislosti s regenerací panelových domů se řeší i otázky sanace povrchů, dodatečného zateplení, výplní otvorů . Balkón je „používaná a pochůzí střešní plocha“, je odvodňován v souladu s normami platnými pro ploché střechy. V případě odvodňování balkónů je odvodňovaná plocha výrazně menší než plocha střechy, takže často stačí menší odtoková potrubí. Systémy odvodňování balkónů jsou obvykle provedeny s volným odtokem o . Konstrukční principy uplatněné v této normě platí přiměřeně i pro balkóny , lodžie, koruny atik a zdí a římsy. V případě, že je střecha odvodněna na terén, musí být odvodnění střechy spolehlivě napojeno na navazující.

Výpočet odvodnění střechy. Dimenzování odvodnění střechy, a tím přiřazení velikosti okapového žlabu, závisí na množství srážek, základní ploše střechy (půdorysné ploše) a koeficientu odtoku (sklon, vlastnost povrchu).

Pro toto dimenzování platí průtočné plochy vypočtené ze světlých rozměrů. Ochranná zábradlí – Základní ustanovení. Požadavky na zábradlí se obecně určují podle intenzity provozu a přístupu osob na pochůznou plochu a podle hloubky a šířky volného prostoru.

U balkonů budov pro bydlení . POZNÁMKA : U hromadných garáží se doporučuje vyspádování podlahy a odvodnění. Do této kategorie patří i soukromé terasy, balkóny , lodžie apod. Bezpečnost práce – odborné publikace, oborové normy TNV a TPG – prodej. Nové Rochlovy stavební tabulky – 3. Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech. Prodloužené střešní vpusti.

Chrliče a pojistné přepady. Příslušenství a doplňky. Odvádění srážkových vod 26. Zápachové uzávěrky pro srážkové vody 26.

Nouzové odvodnění střech, balkonů a lodžií 28. Dešťová odpadní potrubí s částečným plněním vodou 29. Podtlakové systémy odvodnění střech 31.