Plnostěnný vazník

Dalším typem je girlandový vazník. Jsou složeny ze dvou vzepjatých vazníků s. Střešní vazníky mohou spolupůsobit v soustavě příčné vazby halového objektu se sloupy a mohou být začleněny jako příčle rámové konstrukce budovy. Tvar vazníků se volí v závislosti na uspořádání a sklonu střechy.

Z hlediska konstrukčního řešení mohou být navrženy jako plnostěnné , prolamované nebo příhradové. Konstrukce plnostěnných hlavních střešních nosníků jsou vhodné pro menší rozpětí (do. až m).

Výroba a údržba plnostěnných vazníků je jednodušší ve srovnání s příhradovými vazníky. Vazníky se zakřivenými pásy: a – s horním pásem parabolickým, b – s horním i dolním pásem parabolickým (dvojparabolický), c – čočkovitý, d – srpovitý. Podle materiálu: a) dřevěné,. Soustavy s ocelovými vazníky a) plnostěnné vazníky s prolamovanou stojinou – menší rozpony ÷ m, větší zatížení Plnostěnné vazníky z válcovaných nosníků nebo slože- ných svařovaných průřezů (z plechů a širokých ocelí).

Snadná výroba i údržba, těžké, menší rozpony ocelový Ι nosník – rozřezaný, o ½ vlny posunutý . L=101×1m hala v Chicagu L = 1× 1m. Jednotlivé tyčové prvky ve styčníku spojeny styčníkovou deskou. Konstrukce z dřevěných vazníků mají široké uplatnění v pozemním, průmyslovém a inženýrském stavitelství . A) ŽELEZOBETONOVÝ VAZNÍK SEDLOVÝ,.

PLNOSTĚNNÝ , PRŮŘEZU I, NA ROZPĚTÍ CCA M,. SE ZTUŽIDLEM UMÍSTĚNÝM VE HŘEBENU. B) ŽELEZOBETONOVÝ VAZNÍK SEDLOVÝ,. Základní tesařské konstrukce. Plnostěnný vazník – používá se na větší rozpětí, průřez tvaru I nebo krabicový.

Skruž – obloukový plnostěnný nosník z prken – sbíjený, sešroubovaný nebo slepený. Příhradové vazníky jsou úspornou dřevěnou konstrukcí. Jsou vhodné pro zastřešení prostoru o značném rozpětí bez mezilehlých podpor.

Jsou sestaveny z dolního a obvodového pásu. Pásy jsou navzájem propojeny řídkou příhradovinou. Celá konstrukce je vyrobena z tenkého řeziva, jehož kvalita bývá předepsána v . Nosnou konstrukci tvoří plnostěnné lepené přímé vazníky s nadvýšením, staticky působící jako prosté nosníky. Na horní líc vazníků je ukládáno celoplošné ztracené bednění tl.

U těchto variant je porovnána hmotnost, pracnost a vzhle výhodnější varianta je zpracována podrobněji. Výkresová dokumentace obsahuje dispoziční uspořádání obou variant a výrobní výkres vazníku. Tato varianta odpovídá dispozičnímu uspořádání na straně 3. Tyto sloupy jsou potom následně vetknuty v rovině příčné vazby do patek. Halová vazníková soustava s vazníky z lepeného .

Střešní a obvodový plášť je tvořen sendvičovými panely. KLÍČOVÁ SLOVA hangár, dřevěná konstrukce, lepené lamelové dřevo, rostlé dřevo, ocelové spojovací prvky, plnostěnný vazník , dvoukloubový oblouk, vaznice, příčné ztužidlo, podélné ztužidlo, sloup, paždík, návrh, posouzení,. Preložiť slovo „plnostenný väzník “ zo slovenčiny do nemčiny. Tyto konstrukční prvky se ukládají buď přímo na vazníky rovnoběžně s hřebenem, nebo se kladou na další nosnou konstrukci – vaznici ve spádu střechy.

Vazníky i vaznice se vyrábějí dřevěné, kovové nebo železobetonové (i prefabrikované). Původní navržený vazník byl plnostěnný a tomu jeho výška (cca m) zcela odpovídala. Konstrukčně jsou řešeny buď jako plnostěnné nebo příhradové.

Z interních impulzů se snahou snížit ekonomické náklady vznikla u projektanta myšlenka, že příhradové konstrukce jsou lehčí, tudíž levnější než plnostěnné konstrukce. Realizace tohoto nápadu vedla ke konstrukci těžší a pracnější, .