Posouzení krokve

Délka krokve od pozednice k vaznici: L(1). Posouzení dřevěného prvku. Popis: Návrh a posouzení dřevěného zastínění expozice gibonů.

Konstrukce je tvořena vlašskými krokvemi v osové vzdálenosti 8mm. Krokve jsou zatíženy doškovou rákosovou krytinou na celoplošném bednění OSB tl. Výpočtová délka krokve je 5m.

Příčná a torzní stabilita zajištěna. Prut bude posouzen na kombinaci ohybového momentu a vzpěrného tlaku. Střešní plášť – zatížení krokví. Qk = k (Pro posouzení latě). Zatížení užitná se nekombinují s dalšími proměnnými zatíženími.

Robert Fiala Zastínění expozice gibonů ARW pb, s. Posudek proveden dle: ČSN EN Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí ČSN EN Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení . Pro posouzení se vybrali dva rozdílné spoje související s běžnou krokví : – Svorníkový spoj kleštiny s běžnou krokví.

Vrutový spoj nárožní krokve s běžnou krokví. Spoj kleštiny a běžné krokve. Kleština je jednostranně připojena k běžné krokvi svorníky.

U prostorového modelu stešního plášt jsou ţtyi druhy okrajových podmínek. Jeden je uložení krokví na pozednici. Tento typ je kloubovou podporou, která všesmrn omezuje pohyby. Kompletně celou vypracovanou dokumentaci ke kapli si můžete stáhnout zde – zip 6MB . Na domku bude použito nosných štítových zdí a podkroví bude využíváno pro obytné účely.

Předpokládáme, že spotřeba řeziva na doplňkové prvky střechy bude pro oba typy krytiny stejná. Pro oba typy krytiny jsou navrženy a posouzeny krokve , latě, vaznice a sloupky. Z dokumentace není zřejmé, která z vaznic je . Důraz je kladen na tvorbu výpočtového modelu konstrukce v programu SCIA Engineer, se zohledněním charakteru, účelu a umístění stavby. Získaná výpočtová data byla použita při posouzení a optimalizaci hlavních nosných prvků a následné tvorbě výkresové dokumentace.

Dodatečná podrobná kontrola zčásti nepřístupných konstrukčních prvků krovu bude provedena v průběhu realizace . V současné době projektanti a statici bežně používájí pro návrh a statické posouzení stavebních konstrukcí výpočetní programy. Tyto programy jsou založeny. V oblasti krokve mezi vaznicí a pozednicí a na kleštinách, se nachází podhle který je proveden ze sádrokartonovývh desek. V této oblasti je také .

Pozednice 140×16 krokve 100×20 kleštiny 80×20 vaznice 200×240. Pokud není vaznice na nějaké malé rozpětí měla by být navržena na základě statického posouzení. Dále se tesař, vlastně tesaři-mluvil jsem nezávisle se dvěma, udivovali nad rozměrem krokví a pozednice. POZNÁMKA V tomto příkladu je posuzována krokev výlučně na vzpěr.

V hambalkovém krovu je krokev obecně namáhána také na ohyb a je třeba posoudit také namáhání ohybem včetně průhybu. Významné je také posouzení vodorovné reakce v podpoře hambálkové soustavy. Druhy lehkých plochých střech s krokvemi a povlakovou izolací. Lehké větrané dvouplášťové ploché střechy s krokvemi a povlakovou izolací. Tepelně technické posouzení lehké ploché střechy s krokvemi ( Zbyněk Svoboda).

Prostorová stabilita krovu je zajištěna ztužením z „ondřejovských křížů“ nebo z ocelových zavětrovacích pásků provedenými v rovině krokví. Podrobnější posudek stability není nutné na objektech tohoto typu provádět. POSOUZENÍ ROZMĚRŮ HLAVNÍCH PRVKŮ NOSNÉ KONSTRUKCE VČETNĚ JEJÍHO.