Protierozní geomříž

Tyto výrobky jsou určeny na protierozní ochranu svahů. Chrání svahy a břehy, které jsou namáhány větrem, deštěm, proudící vodou nebo vlnami. Tyto geomříže plní ve stavebních konstrukcích především dvě základní funkce – výztužnou a protierozní.

U obou je využíváno výborných pevnostních charakteristik geomříže – přenosu vysokých . V kombinaci s ochranným povrstvením jsou.

PK-GRID PET – Základní funkce. Gabiony GEOMAT jsou stavebnicový systém pro vytvoření konstrukcí z drátěných košů, které se na sucho vyplňují lomovým, přírodním kamenem, recyklátem nebo jiným nedrobivým a pevným materiálem. Pevnost výztužné geomříže je volitelná a závisí od specifikace projektového řešení. Geomříž umístěná na odfrézovaný povrch brání svou vysokou biaxiální pevností v tahu při velmi nízkém prodloužení průniku reflexních trhlin do nového asfaltového krytu a prodlužují tak významně jeho životnost. Výrazně přispívají k redukci možnosti vzniku vyjetých kolejí.

Snižují následné náklady na údržbu komunikace. Stabilizační geomříže jsou dvouosé a trojosé monolitické geomříže vyrobené unikátní technologií ze 1 polypropylenu (PP).

Kombinace vysoké tahové pevnosti výztužné geomříže s vysokým třením mezi protierozní matrací a nanášenou zeminou je rozhodující pro zajištění stability. Používají se pro stabilizaci . V každém případě musí být Enkamat W ukotven. Typickým příkladem jsou zásobní nádrže na dešťovou vodu, nádrže s pitnou a požární vodou. Aug V tomto článku se budeme věnovat geomřížím Tensar, které jsou extrudované a plní výztužnou funkci.

Aplikují se převážně pro sanaci podloží. Dají se použít i jako opěrné konstrukce nebo protierozní ochrana svahů. Funkce geomříží v zemině. Při umístění do zeminy nebo asfaltu musí být žebra geomříže v . Geomříže pro vyztužování svahů nebo stabilizaci podkladních vrstev vyrobené z PET s ochrannou vrstvou PVC.

Jul Jedná se o funkce výztužnou, separační, ochrannou, filtrační, izolační, drenážní a protierozní. Pro každou požadovanou funkci geosyntetika je nutné v projektu definovat normové technické parametry výrobku. VYZTUŽOVÁNÍ NEBO STABILIZACE?

Typickými parametry pro specifikaci geomříží s výztužnou . Geomříže a geokompozity jsou využívány k vyztužení a stabilizaci silničního i železničního tělesa, stabilizaci strmých svahů, konstrukci opěrných zdí i mostních.

Geomříže patří mezi geosyntetika, která plní v zemní konstrukci výztužnou funkci. Cena produktu bez dopravy. Tyto jsou určené k zabudování do zemních či dalších konstrukcí, ve kterých plní výztužnou, separační, filtrační, drenážní, protierozní či ochrannou funkci. CZ je shromažďovat, analyzovat a rozšiřovat všechny poznatky o .