Skladba izolace proti radonu

Hydroizolace spodní stavby proti tlakové a agresivní vodě a proti radonu 9. Při řešení vodotěsné izolace spodní stavby je třeba zohlednit i některé další vlivy: ▫ hydroizolace musí být při . Rozsah a typ ochrany objektu proti pronikání radonu závisí na radonovém indexu stavby, umístění pobytových místností v objektu, na způsobu jejich větrání a. A – skladba podlahy, B – protiradonová izolace , C – betonová mazanina na nopové fólii, D – nopová fólie vytvářející vzduchovou mezeru, která je . Vodotěsné izolace vyrobené ve výrobním závodě KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a. Nízký radonový index stavby – dostatečnou ochranu proti radonu tvoří provedení všech kontaktních konstrukcí s celistvou povlakovou hydroizolací s vodotěsnými spoji a prostupy.

Střední radonový index stavby – základní ochranou je celistvě a spojitě provedená protiradonová izolace. GLASTEK SPECIAL MINERAL je vhodný pro parotěsnou vrstvu šikmých střech se skladbou nad krokvemi. Radon je přírodní radioaktivní plyn, který našimi smysly nemůžeme na rozdíl od jiných nebezpečí vnímat.

Není cítit, není vidět, nemá barvu, nemá chuť a ani na něj nevzniká závislost. Jeho záření však může negativně ovlivnit . Proti Radonová opátření jsou dle stavebních norem pro nové stavby nedílnou součástí projektu. Synthesia International nechala zpracovat v . Vdechování radonu nebo jeho produktů má negativní vliv na lidský organismus. Proto je velmi důležité prostory budov chránit hydroizolacemi, které jsou určené a byly .

Publikace budou psány tak, aby našly široké uplatnění. Dodavatel před zahájením izolačních prací ověří, zda navržená skladba izolace vyhovuje. Nezbytnou součástí izolací spodních staveb je v ČR i izolace proti radioaktivnímu plynu radonu. Jako izolace proti vodě vycházejí nejlevněji (cenou materiálu i provedením) jednovrstvé skladby s jediným pásem.

Uvedená varianta není proveditelná z fólií, ale jen z asfaltových pásů protože nejsou k dispozici běžně fólie s výbornou difuzní odolností proti radonu řádu 10. Používají se natavovací pásy italské firmy INDEX dodávané pod obchodním názvem ARGO P nebo VIS. Izolace základových desek, izolace proti radonu. Jedná se o hydroizolační pásy s nosnou vložkou z netkaného polyesteru s horní a dolní krycí vrstvou z APP modifikovaného asfaltu.

Skladba izolace : Skladba na . Samozřejmě záleží na dalších parametrech asfaltového pásu a skladbě jeho vrstev. U stanovení radonového indexu pozemku se určují parametry: Objemová aktivita radonu a propustnost zemin. Tyto modifikované asfaltové pásy nebývají . Podle něj jsou štěrky velmi propustné,.

Jednovrstvé skladby s jediným pásem se dají použít jen proti zemní vlhkosti, kde je izolovaná základová deska nadzemních základů, nebo na trvale . Ochrana staveb proti radonu z podloží. Orientačně pro nepodsklepené objekty s pobytovými. Včasným zapracováním protiradonové ochrany domu již ve fázi projektu předejdete komplikacím při výstavbě domu a ušetříte nemalé fi nanční prostředky.

Dodatečná instalace protiradonových opatření do hotového domu totiž vyžaduje náklady v řádu desítek až stovek tisíc korun. Dům s vyšší koncentrací radonu má vždy .