Skladba plochej strechy

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací. VÝROBKY PRO PLOCHÉ STŘECHY. Střecha s vodotěsnící vrstvou nad tepelně izolační vrstvou. Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství.

JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 16. Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech.

Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění. Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou . Typická skladba zateplené jednoplášťové střechy : hydroizolační vrstva – např: hydroizolační folie na bázi PVC, TPO, OCB, EPDM aj. SKLADBA PLOCHÉ STŘECHY S HYDROIZOLACÍ Z PVC FÓLIE DEKPLAN STABILIZOVANÁ KAMENIVEM.

Jsou střešní pláště s nízkým sklonem, zpravidla do 5°.

Hovoříme- li o zateplených plochých stře- chách, máme nejčastěji na mysli jednoplášťové skladby, kdy je shora na nosné konstrukci umís- těna tepelná izolace a přímo na tepelné izolaci leží střešní krytina tvořena hydroizolací. Bauder PIR Kompakt – lepidlo Fatrafex TI – asfaltová parozábrana Glastek – žlb nosná deska. Hydroizolace se nachází nad tepelnou izolací.

Skladby s klasickým pořadím vrstev. Nejnovějším způsobem ekonomického zateplení ploché střechy minerální izolací ISOVER je optimalizovaný sendvič isover tOP. Základní skladba lehké požárně . U šikmých střech s větším sklonem jak 5° lze využít některé mechanicky kotvené skladby střešních plášťů.

Tabulka označení skladeb střech č. Během realizace opravy střechy probíhaly mezi technikem. Atelieru DEK a realizační firmou zajišťující rekonstrukci střechy technické konzultace při provádění jednotlivých detailů a technických postupů při zpracování materiálů nové skladby. Informativní návrhová životnost vrstev ploché střechy při. Kompaktní skladba do vodotěsnosti střešní skladby se účinně zapojují i vrstvy pod vodotěsnicí vrstvou.

U rekonstrukcí stávajících . Jednodušší pokládka jednotlivých vrstev. Dobrý den, realizuji plochou střechu, skladba v obrázku. Vyspádovali jsme přímo vazníky, takže nemusíme použít spádový polystyren.

Mohu jej vynechat, použít místo Alkorplanu Fatrafol? Můžete prosím doporučit skladbu nad OSB? Taková skladba ploché střechy se nazývá obrácená nebo také inverzní.

Pozitiva této skladby jsou zejména v ušetření finančních prostředků na parozábranu ( funkci parozábrany přebírá hydroizolace), účinná ochrana hydroizolační vrstvy a také to, že tepelný odpor konstrukce směrem do exteriéru stoupá, zatímco difuzní.