Sklon okapního žlabu

Jaký má být sklon okapního žlabu ? Předepsaný sklon je 5cm na 1m 2. Kolik má být svodů na jednu střechu? Každých maximálně metrů je třeba udělat kotlík a svod dešťové vody. Jaký je Váš názor na plastové okapy?

Odpověď řemeslníka: Plast na střechu bych si nikdy nedal. Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy, kterou je třeba odvodnit. Pro správný návrh odvodnění střech vně dispozice, které se používá zpravidla u střech šikmých a strmých, je nutno stanovit velikosti sklonů jednotlivých rovin střechy.

Jan Ten je závislý na intenzitě deště, součiniteli odtoku a velikosti odvodňované plochy. Tato norma udává mimo jiné minimální sklony žlabů. Ve výpočtu lze dimenzovat podokapní, nástřešní a nadřímsové žlaby , také mezistřešní a zaatikové žlaby.

Profil žlabu také závisí na jeho sklonu. Velikosti půdorysné plochy.

Jeho délka (vzdálenost okraje krytiny a okraje okapnice okapního plechu) se též může řídit požadavkem na zvýšení těsnosti krytiny resp. Vzájemné spojování okapních plechů se řídí jejich rozvinutou šířkou, tvarem, sklonem střechy a vzdáleností . Při ohýbání háků berte ohled na to, že přední hrana okapního žlabu má být níže o cca mm proti zadní hraně. Jak tedy postupovat při montáži? Pak si na žlabu označte místo, kde bude umístěn žlabový kotlík. Vyřízněte otvor pilkou na železo nebo jej vystřihněte nůžkami na plech.

Kleštěmi ohněte dolů střed uříznuté hrany. Oplechování střešní krytiny u okapu se provádí z důvodu plynulého přechodu srážkové vody do podstřešních žlabů. Vzhledem k tomu, že střešní žlaby se provádějí ve spádu, aby jimi mohla odtékat srážková voda ze střechy, tzn.

Jul Montáž podokapních žlabů je možno rozdělit na montáž háků a montáž žlabů. Montáž žlabových háků se provede tak, že se jednotlivé háky roztřídí podle spádů a montáž se začne prvním spádem. Výpočet odvodnění střechy.

Dimenzování odvodnění střechy, a tím přiřazení velikosti okapového žlabu , závisí na množství srážek, základní ploše střechy (půdorysné ploše) a koeficientu odtoku ( sklon , vlastnost povrchu). Pro toto dimenzování platí průtočné plochy vypočtené ze světlých rozměrů. Aug V případě potřeby dno a okraje drážky upravíme dlátem.

Drážka umožňuje zapuštění žlabového háku tak, aby se nenadzdvihovaly tašky. Zamezí se tím přetékání ke stěně .

Toto zajistí okapní plech s ukončením pod okapní žlab nebo do okapního žlabu. Při montáži žlabu je nutné zajistit dostatečný spád tak, aby byl spolehlivě zajištěn odvod vody. Minimální spád žlabu je , tj. Je-li délka žlabu větší než m, je nutné žlab vyspádovat do dvou směrů. Háky je potřeba ohnout tak, aby jejich osazení respektovalo sklon střechy.

Apr U levnějších okapních systémů z pozinkované ocele pak musíme počítat s tím, že si žlaby a svody musíme sami natírat, a to periodicky. Jelikož voda vždy stéká z kopce a je tedy ovládána gravitací, musí být sklony žlabů alespoň , parapetů pak. Zamrzání okapů lze zabránit instalací topných kabelů do žlabů i svodů. Návrh potřebného výkonu přihlíží k mnoha faktorům. Nejdůležitější je rozměr střechy a okapů, typ střešní krytiny, sklon střechy, umístění objektu z hlediska klimatických podmínek, nadmořské výšky, orientace dle světové strany.

Aug Skoro na každé stavbě zastřešené šikmou střechou je součástí střechy i její odvodnění pomocí střešních žlabů s odpadní troubou. Při větších délkách okapních hran se provádí tzv. To neplatí v případě plastových . Stricklerův vzorec s hodnotami rychlosti vody ve žlabu , koeficientem drsnosti povrchu a dalšími parametry.

Projektantovi ovšem stačí kontrolovat, zda řemeslníci používají stanovený materiál a dodržují montážní postup (předepsaný sklon háků, vkládání žlabů do háků, vzájemné spojení žlabů , montáž kotlíků a svodů). U delších domů se vytváří dvojitý svo tj. Viz také pokyny pro instalaci.

Základním prvkem odvodňovacího systému jsou žlaby , které ústí přes kotlíky do svodů. Funkční střešní žlaby mají být navrženy tak, aby na jeden čtvereční metr střešní roviny připadl jeden čtvereční centimetr průřezové plochy žlabu. Dvojitá bobrovková krytina na řídké laťování– korunová Laťuje se při sklonu 35°– 45° v šířce 3mm, při větším sklonu v šířce 3mm.