Tvary střech

Pultová střecha model Pultová střecha. Sedlová střecha model Sedlová střecha. Valbová střecha model Valbová střecha. Stanová střecha model Stanová střecha. Kombinace valbových střech nad .

Jaké typy střech rozlišujeme? Typy střechy se určují podle jejich tvaru , sklonu, počtu plášťů či funkce. Základní tvary střech jsou pro řemeslníky i odbornou veřejnost dostatečně známé , nicméně v praxi se setkáváme s celou řadou kombinací jednotlivých tvarů střech mezi sebou. Prakticky pak lze doplnit název střechy o další rovinu, která na střeše vzniká tzn.

Nespornou technickou výhodou sedlových střech je i snadná pokládka střešní krytiny, při níž není kromě prostupů oken nebo komínů zapotřebí řezat střešní tašky díky jednoduchému tvaru střechy. Nezřídka plní tato střecha . Nejstarším a nejdůležitějším úkolem sklonitých střešních konstrukcí je chránit objekty před nežádoucími vlivy klimatu – před srážkami, větrem, případně přímým slunečním zářením.

Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Každé konstrukční řešení střechy má své výhody i nevýhody.

Na následujícím obrázku je znázorněno šest základních druhů střech. Tato kniha Vám poradí nejenom se střechou. Mezi nejtypičtější střechy patří střecha sedlová.

Věžová střecha vytvořená z výseků rovinných ploch. Při pohledu na Prahu seshora můžeme pozorovat různé tvary střech. Otázka: Základní typy šikmých střech.

Střecha vytvořená ze dvou konoidů. Za plochou se označuje ta se sklonem do stupňů, šikmá má sklon až stupňů, strmá pak větší než stupňů. Výběru střešní krytiny předchází volba konstrukce a tvaru střechy. Většina z nás má o vzhledu střechy už minimálně předběžnou představu.

Existují však spousty variant tvarů střechy , o kterých jste možná ještě ani neslyšeli. V průběhu historie se měnily tvary střech a zejména jejich sklony1. Sklony původních střech románských kostelů byly často velmi malé (30° až 40°), jak můžeme zjistit z otisků na štítech pod pozdějšími krovy.

Gotické kostely mají střechy se sklonem kolem 60°, v období renesan- ce se sklony postupně zmenšují (55° až 40°), . Jednotlivé tvary střech jsou od sebe velmi rozdílné. Od plochých střech se liší nejenom možností volby tvaru, ale také hlavně jinou krytinou a podmínkami, které musí splňovat. Romantika pokojíku v podkroví s arkýřovými oblouky se může hodně prodražit. V této kapitole se budeme věnovat dalším tvarům střech , jako jsou střechy valbové, polovalbové, mansardové, klenby a dálejejich editaci včetně vložení vikýře pomocí nástroje střecha.

Tvar , struktura plochy střechy a její barevnost tvoří komplexní architektonický celek. Právě prostřednictvím střechy uniká podle analýz . Spád střešních rovin je ovlivněn tvarem střechy a druhem použité krytiny nebo . Tvar střechyje závislý na půdorysu a účelu budovy. Tvary střech Běžné tvary střech jsou: – plochá střecha (obr. 70), – pultová střecha (obr.

71), – sedlová střecha (obr. 72), – valbová střecha ( obr. 73), – polovalbová střecha (obr. 74), – stanová střecha (obr. 75), – mansardová střecha (obr.

76), – valená střecha, oblouková střecha (obr. 77) . Zakončuje a uzavírá stavbu, svým tvarem , materiálem krytiny, provedením doplňků a detailů dotváří slohový výraz objektu. Z toho důvoduje oprávněně nazývána „pátoufasádou“domu. U historických staveb byla u nás nejčastěji užívána střecha sedlová, zakončená buď štítem, nebo valbou, případně kombinací štítu a .