Valbová střecha půdorys

Ploché střechy , jednoplášťové, dvouplášťové střechy , krovy, tesařské spoje, sedlová, pultová, valbová , polovalbová , mansardová, stanová, pilová, věžová střecha , sraz,. Nosná konstrukce ploché střechy ( půdorys i svislý řez) tvořená vazníky se kreslí podle zásad zobrazení nosné konstrukce střechy tvořené vazníky. Sklon i typ krytinu valbové střechy si zvolíte podle místních podmínek, ve kterých se objekt nachází.

Pokud jsou okapy těchto rovin ve stejné výšce jako okapy u sedlové střechy, je to střecha valbová, pokud jsou výš, nazývá se taková střecha polovalbová. Obojí se používá u samostatně stojících budov obdélného půdorysu.

OBECNÉ ZÁSADY Do výkresu krovu se zakreslují všechny prvky střešní konstrukce, které jsou potřeba ke zhotovení krovu a střešního pláště Výkresy se kreslí v měřítku 1:nebo 1:1(studie) POZN. Je třeba si uvědomit, že při realizaci krovu je ve většině případů zhotoveny nosné zdivo a stropní konstrukce, proto se v . Deskriptivní geometrie 2. DUM se týká odvodnění valbové střechy, názorně ukazuje postup řešení, včetně nárysu . Stanová střecha model Stanová střecha. Valbová strecha – zádný zakázaný okap. Kombinace valbových střech nad nepravidelným půdorysem.

Většinou jde o soubory několika pultových střech v různých výškových úrovních nad jednotlivými částmi půdorysu.

Rozdíly ve výškách zastřešení bývají využity k instalaci prosvětlovacích pásů oken. Pultová střecha v těchto aplikacích je většinou jakousi variací na plochou střechu , a tak převážně mívá nízký . Nejčastěji se vyskytující střechou je střecha sedlová. Dřevěné střešní konstrukce – sbíjené vazníky, přihradové vazníky, dřevěné vazníky, střešní vazníky, lisované střešní příhradové konstrukce – projekce, výroba, montáž. Tepelná foukaná izolace Isocell.

Takto nastavenou střechu použijeme pro modelovánívšech tvarů střech této kapitoly vyjma valené klenby (střecha nad půdorysem E). Dle popisu výše vybereme střechu z Oblíbeného nastavení a upravíme . Příklad: Zobrazte valbovou střechu se zakázanými okapy nad daným půdorysem , všechny střešní roviny mají stejný spád. Základní principy využívané při konstrukci půdorysů sklonitých střech stejného spádu.

Konstrukce půdorysů sklonitých střech. Základní sklonité střechy – zastřešení obdélníkového půdorysu. Vysvětlit princip zakreslování krovu vaznicové soustavy v půdorysu a svislém řezu. Zakreslit podle vzoru půdorys a svislý řez stojatou stolicí s důrazem na vzájemnou provázanost jednotlivých zobrazení.

Její hřebeny leží v jedné. Střechy jsou konstrukce . Mansardová varianta střechy sedlové.

Evropě (např. v horním Německu bývala častá u čtvercových půdorysů ) ive východní Evropě, znovu se . Též odvádí vodu a brání jí v nahromadění. Skládá se z nosné konstrukce (např. krov) a střešní krytiny. Průřez nárožních krokví má tvar pětiúhelníku, tvar je odvozen ze sklonu střechy, podle dvou sousedních rovin střechy.

Doporučuje se, aby vrcholová vaznice byla podporovaná na koncích. Na čtvercový půdorys se volí zastřešení stanové střechy.