Čsn 73 0601 download

Největší prostor je věnován výpočtu tloušťky protiradonové izolace a to jak samotné, tak v kombinaci s větracími systémy podloží nebo s ventilačními vrstvami v kontaktních konstrukcích. U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového rizika stavebního pozemku, u stávajících staveb podle míry překročení směrné hodnoty ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru stavby. Zkušební vzorky byly vyříznuty z materiálu, dodaného dne 20. Projektant na zá- kladě znalosti radonového indexu pozemku a informací o stavbě (způsob založení, osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv.

Projektant na základě znalosti radonového indexu po- zemku a informací o stavbě (osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv.

Proč realizovat opatření. Názorné ukázky realizací. Jak postupovat při ochraně nových staveb.

Na ochranu proti radonu se nevyplatí zapome- nout, dodatečné náklady jsou vždy vyšší. Popis základních principů obsažených v normě. Orientační cena: 4Kč.

Formát PDF: CPDF – Character PDF (norma je plnotextová). Email: jiranek(-at-)fsv.

Faculty of Civil Engineering, Czech Technical University in Prague. Schutz des Bauwerkes gegen radon aus dem Untergrund. Protection of buildings against radon from the soil.

Nahrazení předchozích norem. Termíny, definice a značky. Navrhování protiradonových opatření. Podklady pro navrhování. Ochrana staveb na nízkém radonovém riziku.

Pro stanovení součinitele byly použity vzorky. Radon – Building Context – detailed manual for building professionals. Documentation supporting the design. STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE nařízení vlády č. Součinitel difúze radonu. PENEFOL 8a PENEFOL 950.

European ERRICCA Meeting at the Copenhagen Admiral Hotel, 10. The minimum necessary thickness of the insulation, bmin.

Jiránek, “Radon reduction techniques according to Czech Standard”, In: I. Neznal (editors), Radon Investigation in the Czech. The PS XBFG membrane, as above but also provides protection from ground gases including methane, COand radon. Není určena jako finální povrchová úprava betonových a jiných konstrukcí! Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Materiál: ihned vodou, technický benzín. Viz Bezpečnostní list 09. Ad 1) Standartní vzduchotechnické zařízení je navrženo s parametry, které je nutno dodržet, měření hlučnosti není požadováno. Ad 2) Nová sekční vrata zateplená (U=20) . Vodotěsnost hydroizolace je zaručena při kladném tlaku vody, při záporném tlaku vody nesmí tlak vody překročit přídržnost izolace k podkladu. Average radon concentration in flats – approx.

Regulation based on legislation (Atomic Act, Building Code). Radon Program of the Czech Republic – Action plan.