Čsn 73 0601 ochrana staveb proti radonu z podloží pdf

STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE. Radon – Stavební souvislosti II. Tento index může být nízký, střední nebo vysoký podle toho, jaká koncentrace radonu v podloží a propustnost zemin byla na pozemku změřena. Orientační cena: 4Kč.

Formát PDF : CPDF – Character PDF (norma je plnotextová). Zdraví škodlivé jsou jeho „dceřiné produkty“ – olovo, polonium. Postupy pro navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží se zabývá.

Projektant na základě znalosti radonového . Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu. Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu , který se uvolňuje ze stavebních. U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového rizika stavebního pozemku, u stávajících staveb podle míry překročení směrné hodnoty ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru stavby. Protection of buildings against radon from the soil. Ochrana staveb proti radonu Z podloží bylo provedeno měření součinitele difúze radonu V SBS modifikovaném asfaltovém pásu S nosnou vložkou z polyesteru Force.

Samotnou protiradonovou izolaci lze bez dalších doplňkových opatření použít na ochranu proti radonu u všech staveb s přirozeně větranými pobytovými prostory v kontaktních podlažích při středním a vysokém radonovém indexu stavby , když koncentrace radonu v podloží rozhodná pro stanovení radonového indexu stavby. Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod č. Pro stanovení součinitele byly použity . O nutnosti a způsobu ochrany konkrétního stavebního objektu proti radonu z podloží rozhoduje. Vždy je nutné jej kombinovat s druhým asfaltovým pásem s nekovovou vložkou (např.

ELASTEK, GLASTEK, DEKBIT VS3 nebo. DEKGLASS G2S40). Pás s hliníkovou vložkou je určený jako vrchní pás. Povolená mezní hodnota je stanovena u nové výstavby na 1Bq.

U nové výstavby náklady na protiradonové opatření jsou většinou velmi nízké ve srovnání s cenou celkových. Pokud má být stavba umístěna na pozemku se středním nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu.