Čsn 73 0601 pdf

Největší prostor je věnován výpočtu tloušťky protiradonové izolace a to jak samotné, tak v kombinaci s větracími systémy podloží nebo s ventilačními vrstvami v kontaktních konstrukcích. Orientační cena: 4Kč. Formát PDF : CPDF – Character PDF (norma je plnotextová). Protection of buildings against radon from the soil.

Nahrazení předchozích norem. U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového rizika stavebního pozemku, u stávajících staveb podle míry překročení směrné hodnoty ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru stavby.

Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí: – dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jejíž obsah a rozsah stanoví příloha č. Projektant na zá- kladě znalosti radonového indexu pozemku a informací o stavbě (způsob založení, osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv. Projektant na základě znalosti radonového indexu po- zemku a informací o stavbě (osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv. OCHRANA STAVEB PROTI RADONU.

Schutz des Bauwerkes gegen Radon aus dem Untergrund. KD Hygieny dětí a mladistvých,. Nastavit prostředí tak, aby nové stavby byly proti pronikání radonu účinně chráněny.

Ochrana staveb proti radonu z podloží bylo provedeno měření součinitele difúze radonu V TPO fólii Fatrafol P 922.

Zkušební vzorky byly vyříznuty z materiálu, dodaného dne 20. Pro stanovení součinitele byly . Slovník pojmů ve výstavbě: doporučený standard . Základová půda pod plošnými základy). Metodika pro stanovení radonového indexu pozemku. Veškeré spoje se doporučují provádět s nahřátím plamenem.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Samolepicí asfaltový pás GLASTEK AL . Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. Odolnost Proti chemikáliím, které se přirozeně vyskytují v půdě, houbám, bakteriím a poškození kořeny. Značení Bez dalšího značení. Radon – Building Context – detailed manual for building professionals.

Documentation supporting the design. Aktivita – podíl středního počtu radioaktivních přeměn v určitém množství radionuklidu za časový interval, jednotkou je becquerel (Bq). Becquerel – Bq je aktivita látky, ve které proběhne jedna . Výrobky certifikované a zkoušené podle evropských norem jsou označovány značkou shody CE.

CE jsou čísla certifikátů obou výrobních závodů.