Čsn 730601 pdf

Největší prostor je věnován výpočtu tloušťky protiradonové izolace a to jak samotné, tak v kombinaci s větracími systémy podloží nebo s ventilačními vrstvami v kontaktních konstrukcích. Název anglicky: Protection of buildings against radon from the soil. Orientační cena: 4Kč.

Formát PDF : CPDF – Character PDF (norma je plnotextová). ProtoĎe toto ăíslo Radonového bulletinu se vrací k tomu, co bylo vytvofieno v minulém období, má smysl si znovu pfiipomenout a zhodnotit . U nových staveb je ochrana odstupňována podle kategorií radonového rizika stavebního pozemku, u stávajících staveb podle míry překročení směrné hodnoty ekvivalentní koncentrace radonu v interiéru stavby.

This approach is obligatory in accordance with the Czech. Tato norma uvádí doporučený optimalizovaný postup navrhování a provádění ochrany staveb proti radonu z podloží na základě směrných hodnot pro objemovou aktivitu radonu uvedených ve zvláštním předpisu. Norma neplatí pro ochranu staveb proti radonu, který se uvolňuje ze stavebních . Mohou na ni být v souladu s ČSN. Odolnost proti skluznosti povrchu podlah.

Stanovení součinitele smykového tření. Projektant na základě znalosti radonového indexu po- zemku a informací o stavbě (osazení domu v terénu, přítomnost štěrkového podsypu, atd.), stanoví tzv. Minimální tloušťka izolačního materiálu se stanoví v souladu s ČSN.

Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí musí být součástí: – dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, jejíž obsah a rozsah stanoví příloha č. When the thickness of the foil is calculate radon concentration in the soil Cs is replaced by radon concentration within the air gap. Only materials with measured radon diffusion coefficient can be used for radon-proof insulation. The test relate only to the samples tested. Finnish experiences in indoor radon mitigation. In: Proceedings of the 6th International Conference on Indoor Air Quality.

SN , jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci , metrologii a státní zkušebnictví (dále jen Věstník Úřadu). Klasifikace zemin pro dopravní stavby. Ochrana staveb proti radonu z podloží.

Aw is the area of the basement walls in direct contact with the soil (m2) and Cdif is a fraction of the reference level for indoor radon concentration Cref caused by diffusion. The value of Cdif can be estimate for example according to the Czech standard. Description of the method – Building site characterization, link ( pdf ) Terminology Radon index of a building site (RI): index indicating the level of risk of radon . Za dostatečné protiradonové opatření se považuje provedení všech konstrukcí v přímém kontaktu se zeminou s protiradonovou izolací, která plní zároveň i funkci hydroizolace. Pásy se především zpracovávají natavováním celoplošně nebo bodově na pevný podklad (označení pásu – typ S svařitelný) nebo se lepí. V případě silikátového podkladu se pás bodově natavuje.

Detaily provedení budou dle technických a technologických podkladů a předpisů výrobce použitých asfaltových pásů a dle výše citované normy. Fasáda domu bude zhotovena zobvodových cihelných.

Součinitel difúzního odporu radonu plocha. Uvedené hodnoty jsou hodnotami nominálními podléhající statistickému kolísání. Technické změny jsou vyhrazeny. Přísluší uživatelům při posuzování vhodnosti výrobku před jeho použitím se ujistit o . Kategorie propustnosti dle ČSN 73.

Katastrální území º Liberec Zpracováno dne . Ve zbytku bylo rozhodnutí potvrzeno. Rozhodnutím správního orgánu prvního stupně jako územním rozhodnutím byla umístěna stavba nazvaná „ Bytový dům“ při ulici Na Výsluní, Praha.