Difuzní odpor polystyrenu

Ze stavebních materiálů mají nejvyšší difuzní odpor sklo, kovy (např. hliníková fólie), asfaltové natavitelné pásy a plastové fólie. Pokud se zaměříme na zdivo, pak železobeton (panelová technologie) má větší difuzní odpor než cihelné zdivo či zdivo z pórobetonu. Jestliže srovnáme difuzní odpory pěnového polystyrenu a. Společnost Baumit uvedla na trh izolanty Baumit Open Therm a Baumit Open reflect, které jsou kompromisem paropropustných a izolačních vlastností mezi polystyrenem a minerální vatou.

Jejich difuzní odpor m se pohybuje v hodnotách pod 1 což zajišťuje jejich výborné paropropustné vlastnosti se zachováním . Vyjadřuje míru, s jakou konstrukce brání difúznímu prostupu vodní páry.

Nebo z jiného soudku − PE . Firemní informace říká, že jde o objemově stabilizované, difúzně otevřené ( faktor difúzního odporu μ 10) desky z expandovaného polystyrenu , λ = Wm -K -1. Novější typ ze šedého polystyrenu má difúzní faktor tentýž, ale lepší λ = 0Wm -K -1. Přibližně poloviční faktor difúzního odporu má tento účinek:. Tepelněizolační výrobky pro budovy – Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) . V případě, že je cihlové zdivo suché (tzn. nedochází k vlhnutí zdiva vzlínáním vody z podzákladí, zatékáním apod.) je toto řešení možné.

Není sice splněno obecné pravidlo, že faktor difúzního odporu jednotlivých vrstev stěny má směrem ven klesat ( polystyren má vyšší difúzní odpor než cihla), ale výpočty konkrétních . Z této informace plyne, že železobetonové stavby nemusíme řešit z hlediska propustnosti pro vodní páry, tedy onoho “dýchání”. Je pak už úplně jedno, jak je zateplíme a čím, nic .

Nižší schopnost zvukové izolace objektů. Kromě speciálních polystyrenů se schopností tlumit kročejový hluk. Použití do podlah v místnostech nad obytným prostorem. Vyšší difúzní odpor a tím částečné snížení prodyšnosti stěn objektů. Menší požární odolnost a proto se smí použít pouze do maximální výše . Z tohotu důvodu bych Vám doporučila určitě konstrukci zateplit.

Ze součinitele tepelné vodivosti se pro dané tloušťky odvozují ostatní hodnoty jako tepelný odpor R nebo součinitel prostupu tepla U. Tyto hodnoty jsou důležité . Obecně je fasádní polystyren považován za naprosto neprodyšný materiál, který stavbu uzavře tak, že ve stavbě bude kondenzovat voda. Pro mnohé to nebude zdaleka nová informace, ale věděli jste, že difúzní odpor polystyrenu je nižší než difúzní odpor dřeva? Faktor fúzního odporu polystyrenu μ se . Extrudovaný polystyrén se vyrábí v mnoha druzích dle pevnosti v tlaku. Oproti pěnovému polystyrénu ho poznáte tak, že se při rozlomení nedrolí na jednotlivé kuličky.

Předností minerální izolace také nízký difúzní odpor , izolace je propustná pro prostup vodní páry a dům tak může lépe „dýchat“. Pěnový polystyren má proti minerální vatě vyšší difusní odpor , avšak pro dobře izolovanou novostavbu proti zemní vlhkosti a při aplikaci na vyschlé zdivo by nemělo během užívání stavby docházet k problémům. Neměla by se podcenit technologická vlhkost, která se z materiálů vypařuje až rok i déle.

Napětí v tlaku, při. Dotace na zateplení, foukaná izolace, alternativní izolace, polystyren , minerální vata, kamenná vlna, voština a vše okolo nich.

Ekvivalentní difuzní tloušťka: Hodnota sd je součinem tloušťky materiálu a jeho difúzním odporem. V systému Isover se používá konstrukčních částí z trámců Isover TRAM z polystyrenu či minerální izolace v kombinaci s měkkou vysoce účinnou minerální vlnou. Nosnou část konstrukce pak . Je důležitou proměnnou při zjišťování prostupnosti materiálu vodními parami. Závisí na tloušťce těsnicích vrstev, jako jsou například parotěsné zábrany, a na koeficientu difuzního odporu.

Jeden z hlavních komponentů zateplovacích systémů jsou izolační materiály. Jsou to materiály na bázi pěnového polystyrenu , extrudovaného polystyrenu , minerální vlny a dalších speciálních materiálů.