Geomříž prohlášení o shodě

GlasGrid PM – prohlášení o vlastnostech. NETEX A PP 1UVLS, geoNETEX S 20. Similar Translate this page 2. Plošná polymerní konstrukce sestávající z pravidelné otevřené síťoviny z pevně spojených tahových prvků, spojených vytlačováním,. Prohlášení o vlastnostech.

TECHNICKÉ TEXTILIE, spol.

Mimo rozšíření prodejního programu jsme připravili novou. DilgRiD – tkaná PP geoMříž S PVc iMPRegnací. Barva – černá, polymer kód zboží typ rozměr oka mm role m. UgRiD – tkaná PP geoMříž. Potvrzují shodu vlastností materiálů a výsledné směsi s požadavky TP a ČSN. Mechanicky upravené zeminy jsou zeminy upravené textilními vlákny nebo geomřížemi , které zajišťují zvýšení smykové pevnosti.

Norma EN 206-Beton – část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. Výrobcem vydané ES prohlášení o shodě. Geomříže zajišťují: – vysokou .

Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této smlouvě jsou. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. Smlouva o provedení stavby č. GCD: geokompozit: Všecky výrobky z geosyntetiky, které jsou uvedeny v projektu, resp. Zároveň musí dodavatel geosyntetiky dodat vyhlášení shody v souladu . Pod konstrukcí vozovky bude na celou šířku vozovky uložena výztužná stabilizační geomříž. Vozovka a chodníky budou z asfaltových.

Vzhledem k výše uvedenému prohlášení v čl. Evropské prohlášení o shodę (ES prohlášení ). Na upravenou a zhutněnou plochu bude instalován těsnící prvek, tzn. Zhotovitel se zavazuje vystavit prohlášení o shodě , zajistit atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti k vybraným druhům materiálů, strojů a zařízení zabudovaným do stavby a dodaným . V případě, že uchazeč nepředpokládá plnění formou subdodávek, předloží čestné prohlášení o tom, že nemá v úmyslu zadat žádnou. Vybraný dodavatel je povinen. ZD ( prohlášením o shodě ). Jul rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě , certifikáty na použité materiály a výrobky a. Oct Cestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů.

Nepředloží litoto prohlášení o shodě , nesmí materiálzabudovat do díla (stavby), a pokud tak v rozporu s touto povinností . Parametry zhotovitel doloží prohlášením o shodě včetně certifikátu.

Záměna materiálů a výrobků musí být odsouhlasena. I(sanace) spojovací postřik l(pod geomříž ). Jrovnomémost postiku vizuálně průběžně.