Jak podepřít strop

Jak se ukládají věncovky, o výztuži a betonáži stropu si popovídáme . Pro konstrukci stropu v 1. NP jsme zvolili „skládačku“ v podobě POT nosníků a MIAKO vložek. Než bylo možné začít s pokládkou a rozmisťováním POT nosníků, museli jsme nejprve sehnat stojky (podpěry), kterými bude možno strop podepřít. VIDEO: Zapůjčení stropních stojek pro podepření MIAKO stropu.

Ocelovými konzolami lze docílit obnovení konstrukčních vlastností dřevěných trámů. Před započetím statických zásahů do konstrukce je nutné nejdříve místo pečlivě podepřít a celkově zajistit konstrukci proti pohybu. Jedná se o nastavení degradovaných zhlaví trámů. Silně poškozené zhlaví se odřízne a nový . Po uložení nosníků je nutné je bezprostředně podepřít stojkami, nebo hranoly.

U složitějších staveb, než je dvoupatrový rodinný domek, je součástí projektové dokumentace také statický návrh jednotlivých . Stropy , schodiště, překlady.

Výměna stropu : postup a výhody – 2. Trámy je nutno podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné stěny . Ty jsou nejlepším důkazem, že cihlové klenuté stropy přežijí i tisíciletí. Při stavbě musí být klenby podepřeny skružemi, tzv. Na ramenáty se pak položí . Jak se staví strop z keramických prvku ( POT nosníku a MIAKO vložek). Postup realizace POROTHERM stropu. Nad vložkami je provedena nadbetonávka.

S nadbetonávkou je možné začít až po uložení všech vložek, odstranění nečistot a po navlhčení celé plochy. Tloušťka nadbetonávky, výška keramických vložek a nosníků je v závislosti na rozpětí a zatížení stropu. Věncovky se umisťují do vnějšího líce zdiva v místě styku se stropními konstrukcemi proto, aby první vrstva cihel zdiva dalšího podlaží byla po obvodě dostatečně podepřena a současně byl dodržen jednotný povrch pod . Nosníky je nutné ihned po uložení na nosné zdivo podepřít symetricky vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky tak, aby vzdálenost mezi podpěrami nebo podpěrou . U jednostranně pnutých stropních konstrukcí – jako jsou skládané trámečkové stropy – ať už je to systém Heluz, Porotherm nebo Ytong apod. Nosníky je nutno podepřít provizorními podporami (např. vodorovnými dřevěnými hranoly se sloupky) již při ukládání na nosné stěny symetricky tak, aby vzdálenost mezi podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně m. Současně se s pomocí podepření vytvoří u stropů , kde poměr . Schématický řez podepření a betonáže stropu bez nadbetonávky .

Je nutné zabezpečit, aby nosníky při vzepření . Před vkládáním stropních vložek na nosníky je třeba tyto nosníky podepřít dočasnými podporami dle výkresu skladby stropu. Stojky je nutno umístit před zahájením pokládky nosníků a stropních vložek vždy na roznášecí podložky tak, aby bylo rozloženo zatížení. Počet řad podpěr musí odpovídat výkresu skladby, musí být . Porotherm strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží je možno použít v běžném i vlhkém prostředí uzav řených objektů.

Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu – , musí být na podhledu opatřen omítkou . Jednalo se o klasické ohybové porušení konstrukce desky hurdis, ke kterému došlo při přetížení stropu při jeho výstavbě. Vlivy podle druhého bodu jsou zřejmé, protože při nevyplněných spárách dochází pouze k lokálnímu podepření patky a hurdisky a vznikají mohutná lokální napětí, která keramický střep není schopen .