Krojenje krova

Kako izračunati nagib krova ? Jednostavan račun s vektorima. Prikaz izrade klasičnog ventiliranog krovišta. Napominjemo da sva drvena građa mora da bude suva, jer u protivnom dolazi do stezanja prilikom sušenja, potom dolazi do pucanja i odmicanja jedne od drugih, pa to oslabljuje statiku krova i predstavlja mogućnost da se jednog dana i raspukne.

Preporučuje se da nikada na krov ne stavljate drvenu . Visina ili debljina roga 1mm.

NE koristite materi- jale koji mogu da izazovu koroziju pokrivača (npr. bakar, nerđajući čelik …). Prilikom hodanja po krovu nosite obuću s mekanim đonom. Po krovu hodajte po letvama, i to po udubljenim delovima krovnih ploča kako biste sprečili eventualnu de-.

Viševodni (šatorasti) krov. Izrada novog viševodnog krovišta na obiteljskoj kući. Krojenje rogova i greda krovišta od rezane jelove građe.

Izrada sekundarnog krova pribijanjem vlagootpornih OSB ploča na krovište,te postavljanje krovne folije. Kosina je , a crijep mediteran, ali volio bi eksperimentirati da vidim kako se mijenjaju dimenzije rogova obzirom na kosinu, razmak i crijep. Pri projektovanju i izvedbi krovišta posebne mjere je potrebno predvidjeti kada je zbog lokalnih vremenskih uslova, samog krovišta, svrhe objekta i vrlo strmog ili blagog nagiba krova potrebno ispuniti dodatne zahtjeve za potpunu funkcionalnost krova.

STREHA – najniži deo krova , završava se horizontalnim olukom. GREBEN – izbočeni deo preseka susedne krovne ravni (grbina). UVALA – presek susedne krovne ravni (iksna). SLEME – najviši horizontalni sastav.

LigniKon je namijenjen građevinskim poduzećima, obrtnicima, tesarima, krovopolagačima kao alat za konstruiranje, razradu, krojenje i iskaz drvene građe krovišta. Gradnja krova , cijena krovišta i pokrivanje po m renoviranje potkrovlja, ugradnja krovnih prozora, adaptacija potkrovlja te sanacija krovišta. Porsche, BMW, Audi Aili TT i slični modeli nešto kompliciraniji te skuplji za popravak.

Oni, naime, imaju drugačiji sustav izrade, s pravim staklom, a ne plastičnom prozirnom folijom, pa se u tim slučajevima krojenje krova obavlja u Zagrebu, ali se na spajanje sa staklom mora slati u Njemačku. Grafički prikazi u ovim uputama prikazuju kao primjer krov s crijepom i postavljanje na takav krov. Ukoliko se montaža za druge vrste. Kod pokrivanja škriljevcem ploče možete postaviti direktno na lim za pokrivanje.

Ploha za crijep nije potrebna. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po saniranom rogu. Demontaža dotrajalog poda na tavanu te dobava i postava novog.

Doprema, krojenje i ugradnja nove dašćane oplate krova. Građa treba biti II klase ,crnogorica, propisno suha, piljena bez oštećenja i pukotina. Sve radove izvesti po pravilima.

Produženje vodovodnih i ogrjevnih instalacija. Parna brana u toplinskoj izolaciji krova. Različite boje zaštitnog sloja od plastike u rasponu čitave palete boja u RAL-u, daju limu dopunsku zaštitu protiv korozije, a Vama lijep vanjski izgled krova , koji ostaje .