Návrhová pevnost dřeva

Jsou různé pro směr: – rovnoběžně s vlákny,. Fyzikální vlastnosti: Objemová. Mechanické vlastnosti dřeva ( pevnost , modul pružnosti):.

NORMY PRO NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ. Modifikační součinitel kmod.

Rostlé a lepené lamelové dřevo. Kvantitativně se pevnost vyjadřuje napětím, při kterém se poruší soudržnost tělesa – napětím na mezi pevnost σp. S ohledem na nemožnost vypočítat teoretickou pevnost dřeva pro žádný způsob mechanického namáhání stanovuje se . Příčinou vysokého rozptylu mechanických vlastností dřevěných konstrukčních prvků jsou jednak přirozené vady dřeva (suky, odklon vláken, trhliny apod.), jednak variabilita bezvadného dřeva , způsobená hlavně proměnlivostí hustoty ( obecně struktury) dřeva. Nosník je zajištěn proti ztrátě příčné a. Kombinace zatížení: qd = Svislá reakce v místě . Konstrukce je dostatečně tuhá, jestliže přetvoření konstrukce a jejích částí nepřekročí přípustné mezní hodnoty.

U stropů je nutné zabránit jejich nadměrnému kmitání.

S tahem kolmo k vláknům se setkáváme především ve spojích dřevěných konstrukcí. U prvků, které jsou namáhány tahem ve směru své osy, tj. Vnitřní síly na nosníkách: Průběh zatížení a vnitřních sil.

Ca je zabudován ve třídě provozu 1. Návrhové stálé zatížení: γ. Charakteristické a návrhové hodnoty pevnosti a tuhosti dřeva. Zásady posuzování dřevěných prvků. Mezní stavy použitelnosti. Při výpočtu není použit součinitel kh pro zvětšení pevnosti dřeva. Modul pružnosti ve smyku.

Efektivní (výpočtová) délka krokve L. Dílčí součinitel spolehlivosti materiálu: γM = ( dřevo a materiály na bázi dřeva ). Pevnost v tlaku ve směru. Vzhledem k malé únosnosti dřeva kolmo na vlákna se snažíme , aby k tomuto namáhání nedocházelo. Součinitel deformace: kdef = 8. Nd návrhová síla v tahu.