Opatření proti radonu ve stávajících budovách

OPATŘENÍ PROTI RADONU VE STÁVAJÍCÍCH. POSTUP PŘI REKONSTRUKCI BUDOV. Svépomocně realizovatelná opatření. Odvětrání radonu z podloží. Výměna podlahových konstrukcí.

Nucená ventilace vnitřního vzduchu. Uvedeny jsou typické účinnosti. Státní úřad pro jadernou bezpečnoSt. Stavební fakulta čvut v praze. I radonu pro novostavby.

Opatření proti radonu vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících budovách. RADONU vhodná ke svépomocné realizaci ve stávajících budovách. STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST.

STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE. Z těchto důvodů jsou vícenáklady vyvolané ochranou proti radonu čast ozcela minimální. Ozdravná protiradonová opatření jsou navrhovaná a prováděná s cílem snížit objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší objektu. Převážně jsou založena na přerušení transportu radonu , kdy se pomocí aktivních opatření odvětrává podloží budovy nebo se upravuje vnitřní vzduch v místnostech pomocí zvýšené výměny . Podrobné zásady navrhování a provádění ochrany nových i stávajících staveb proti radonu z podloží včetně dimenzování jednotlivých opa-tření uvádí. Směrné hodnoty pro rozhodování o tom, zda mají být v projektovaných a stavěných budovách s obytnými nebo pobytovými místnostmi připravována a prováděna opatření proti pronikání radonu z podloží, stavebních materiálů a dodávané vody a proti zevnímu ozáření gama zářením ze stavebních materiálů, jsou.

Ve většině případů je hlavním a nejzávažnějším zdrojem radonu ve stávajících objektech rodinných a bytových domů, školských a předškolských zařízeních, kancelářích. Dalším zdrojem radonu v domě může být stavební materiál, a to zejména starších domů a budov , kde bylo ke stavbě použito zdících materiálů a omítek z . Informace pro veřejnost. Problematikou stavebních zábran proti pronikání radonu do objektu se zabývá např.

Cena za měření se odvíjí od velikosti měřené plochy. Jiránka (poslední dvě možno stáhnout v odkazech ). Návrh a pokládka izolacív nových stav- bách. Spolehlivost a optimalizace protiradonových opatření. V oblasti měření radonu a protiradonových opatření působí naše firma řadu let.

Tuto službu poskytujeme k měření radonu ZDARMA. Pro projektanta je přímým návodem, jak má opatření proti radonu dostatečně a přitom efektivně provést, je přímou součástí stavebního povolení a kolaudace.

Měřením objemové aktivity radonu (OAR) v pobytových místnostech se kontroluje účinnost prevence nebo stávající hodnoty a jsou stanoveny směrné hodnoty OAR. Izolace proti radonu – návrh a pokládka izolací v nových stavbách. In: Manuál prevence v lékařské praxi, díl III. Prevence nepříznivého působení vlivů obytného prostředí na . Legislativa – Radon HK – odborník na radon , měření radonu , protiradonová opatření , radonový průzkum a další služby v oblasti.

Pokud se taková stavba umísťuje na pozemku s vyšším než nízkým radonovým indexem, musí být stavba preventivně chráněna proti pronikání radonu z. Postup ve stávajících stavbách.