Pevnostní výpočet ozubených kol

Pevnostní výpočet ozubených převodů. Kroutící moment hnacího kola převodu vyvozuje síly, které se přenesou do kola hnaného. Teoretickou velikost těchto sil řešíme v místě dotyku roztečných kružnic obou ozubených kol. Velikost sil u kol s přímými zuby.

Dovolené namáhání v ohybu (vlastnost materiálu). Způsob výpočtu geometrie: Počtu zubů dle osové vzdálenosti a modulu.

Dosažení osové vzdálenosti: Korekcí kol. Rozdělení korekcí: V převráceném poměru. Automobilové převodovky: přesný návrh ozubení za podmínek omezeného prostoru, optimalizace hluku a napětí v zubu. Kola z plastů: pevnostní. Druhy ozubených převodů a jejich názvosloví.

Základy teorie čelního ozubení. Mechanismy s ozubenými koly. Stanovuje také předběžné hodnoty vstupních veličin pevnostní kontroly ozubení. Vypočítáme krouticí moment na vstupu převodovky .

Rešeršní část práce shrnuje používané typy převodovek a používaných ozubených kol. Praktická část se zabývá návrhem dvoustupňové převodovky pro pohon vozu metra M1. S ohledem na pevnostní výpočet ozubení a dosažení zadaných. Publikace uvádí vzorec pro výpočet připustných namáhání ozubených kol , zatížení zubů přídavnými dynamickými silami a vlastní frekvence vibrací systémů s ozubenými koly.

Pro určení přídavných dynamických sil a únosnosti ozubení jsou odvozeny další vzorce. V dodatcích jsou souhrny vzorců rychlostních, tvarových a . Praxe uka- zuje, že ozubení může přestat plnit svoji funkci, pokud dojde k ulomení zubu (většinou jde o únavový lom), nebo k nadměrnému opotřebení činných ploch zubu. Ekvivalentní a směrodatné výpočtové zatížení.

Ozubená kola v určitém převodu musí mít stejný modul. Modul se vybírá podle výkonu: Větší výkon větší modul. Menší modul pro menší velikost ( a za části i pro větší přesnost).

I Návrh čelních ozubených kol. Výpočtová zpráva – převodovka. PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL. Návrhovým výpočtem se stanoví přibližná hodnota normálného modulu mn.

Při určování mn se vychází z namáhání zubu . Níže naleznete zboží v internetových obchodech, které odpovídá vašemu dotazu. Tlačítkem Do obchodu navštívíte přímo internetový obchod. Návrhový a zjednodušený kontrolní výpočet čelních ozubených kol = Calculation of load capacity of spur and bevel gears.

Historický VÝVOJ pevnostnich výpočtů ozubených kol. Přípustné napětí v dotyku, Mez únavyv dotyku.