Právní rozhledy beck online

Od té doby si vydobyl pověst nejúspěšnějšího právnického periodika, což dokládá celá řada ocenění odborné veřejnosti. Periodikum s podtitulem časopis pro všechna právní odvětví je rozděleno do jednotlivých modulů . Poslanecká sněmovna: Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. Karlovarské právnické dny za nejlepší právnick. Soudní rozhledy jsou měsíčník české a evropské komentované judikatury a přinášejí komplexní přehled o aktuálním dění v justici.

Soudní rozhledy obsahují: – články důkladně analyzující rozhodovací praxi soudů v konkrétní oblasti – informace o . Zákaznický servis – literatura. Obchodněprávní revue je měsíčník pro obchodněprávní praxi zaměřující se na obchodní právo a právo finančních trhů. Text s významem pro EHP . Modul Justiční a procesní právo.

Podoba omezení vlastnického práva může . Vlastnictví je předmětem zkoumání mnoha právních teoretiků již od dob starého Říma.

Originální název, Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí. Název česky, Zvíře na rozhraní mezi osobou a věcí. Název anglicky, Animal in between a legal person and legal thing. Několik úvah k právní povaze usnesení valné hromady.

Michal Bobek: Kam až sahá právo EU? K věcnému aplikačnímu rámci unijního práva v členských státech. Kdy je právo EU věcně aplikovatelné . Beck v elektronické podobě.

Přestože tyto systémy, zejména první dva uvedené, jsou velice dobrým nástrojem pro orientaci v přebujelém a značně hypertrofickém právním řádu České republiky, je třeba zdůraznit jejich soukromoprávní povahu. Počátky a vývoj publikace soudních rozhodnutí. Právo na Internetu – spam a odpovědnost ISP (Law on the Internet – Spam and the Responsibility of ISPs). Správci on-line světa: Pojem a koncepce . Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví.

K některým aspektům převodu členských práv a povinností v bytovém družstvu. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 4. Mediace – možná cesta z labyrintu soudního řízení?

Alternativní způsoby řešení sporů v mezinárodním obchodním styku. Právní věta je vybraná část odůvodnění soudního rozhodnutí (v praxi rozsudku či nálezu), která má obsahovat to podstatné, o co v dané věci šlo a jaký postoj k tomu soud zaujal. Občanský zákoník : komentář. Má tedy shrnovat právní úvahy a argumentaci soudu.

Proto se má také překrývat s ratio decidendi a být v případě judikátů základní informací o . Návrhy Evropské komise ohledně alternativního řešení spotřebitelských sporů a ohledně on-line spotřebitelských sporů z29. Vliv na rozhodčí řízení. Proposals of the European . O zákonném předkupním právu spoluvlastníků.

Výkon předkupního práva.