Protiradonová opatření u stávajících staveb

Uvedeny jsou typické účinnosti jednotlivých opatření a schémata nejpoužívanějších opatření. Druh a rozsah protiradonových opatření volíme podle typu domu. Dále se musí zohlednit celkový stav . Které objekty musí být chráněny proti radonu, Podklady pro návrh protiradonových opatření v nových stavbách , Volba protiradonového opatření pro nové stavby , Podklady pro návrh protiradonových opatření ve stávajících stavbách , Volba protiradonového opatření pro stávající stavby , Využití výsledků měření.

Volba proradonových opatření v nových i stávajících stavbách.

STÁTNÍ ÚŘAD PRO JADERNOU BEZPEČNOST. STAVEBNÍ FAKULTA ČVUT V PRAZE. Radon – Stavební souvislosti I. Výběr protiradonových opatření. Uvedenou metodu je výhodné provádět v rámci rekonstrukce nebo výměny stávajících podlah za nové, kdy se do standardního stavebního postupu vhodným způsobem zakomponují prvky protiradonových opatření. Nevýhodou této metody je v případě řešení pouze radonového problému její finanční náklad a nutnost na 10 . Průměrné účinnosti různých protiradonových opatření ve stávajících stavbách.

Perforované potrubí vložené do štěrkové vrstvy pod novými podlahami.

Odsávací vrty pod podlahy nepodsklepených místností vedené z prostoru sklepa a odvětrané po- mocí stoupacího potrubí. Ozdravná protiradonová opatření jsou navrhovaná a prováděná s cílem snížit objemovou aktivitu radonu ve vnitřním ovzduší objektu. Převážně jsou založena na přerušení transportu radonu, kdy se pomocí aktivních opatření odvětrává podloží budovy nebo se upravuje vnitřní vzduch v místnostech pomocí zvýšené výměny . Při výběru protiradonového opatření je třeba vycházet z jejich účinnosti. Tabulka ukazuje, o kolik . Pomocí speciálních měření dokážeme stanovitradonový index pozemku nebo stavby , jehož stupeň určí, zda je nutné provést příslušná protiradonová opatření. Funkční protiradonová opatření , zamezí.

Zajišťujeme návrh a realizaci větrání staveb u stávajících i projektovaných objektů. Cílem projekčních a následně stavebních prací je snížit, či zcela eliminovat, co nejvíce z dále uvedených faktorů. Tato norma jasně stanoví, kdy a jaká PROTIRADONOVÁ OPATŘENÍ je třeba navrhovat a jak je . Pokud je v interiéru stávající stavby zjištěna objemová aktivita radonu převyšující směrnou hodnotu.

Ochrana nových staveb proti radonu z podloží vychází z předpokladu, že prevence je vždy podstatně levnější než nákladná ozdravná opatření v hotových objektech (viz. Opatření proti radonu ve stávajících budovách). Více informací o možnostech protiradonových izolací lze nalézt v příručce „Izolace proti radonu“, kterou lze . Od svého vzniku jsme v rámci celé ČR provedli s velmi vysokou účinností protiradonová opatření ve stovkách převážně stávajících rodinných domů.

Centrálně řízená vzduchotechnická jednotka s mírně přetlakovou ventilací vnitřního vzduchu je nejúčinnější pro přípa že zdrojem radonu v objektu je stavební materiál, . U stávajících staveb se doporučuje klást odsávací potrubí po obvodě místnosti, aby byl největší podtlak dosažen pod místem napojení podlahy na stěnu. Umísťuje-li se odsávací potrubí do drážek ve stávajících podlahách, má mít drážka hloubku alespoň 1mm pod spodní úroveň podlahy a šířku alespoň .

Podkladem pro projekt protiradonových opatření u stávajících staveb je výsledek podrobné radonové diagnostiky objektu, která zjišťuje druh, polohu a vydatnost zdroje radonu a cesty jeho šíření objektem. Kontrolou dodavatele stavby zajistit, aby navržená opatření byla.