Skladba ploche strechy

VÝROBKY PRO PLOCHÉ STŘECHY. Tomáš Petříček, podklady: Doc. FAST VUT v Brně, Ústav pozemního stavitelství.

BHO- Pozemní stavitelství III snímek: 1. JEDNOPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘECHY.

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu, nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Ukázky skladeb plochých střech, ploché střechy , Střechy Vaníček. Příklady skladeb jednoplášťových střech bez parotěsné vrstvy.

Plochou střechu charakterizuje sklon do ° a použití povlakové hydroizolace namísto skládané krytiny známé ze šikmých střech. Jednoplášťové ploché střechy s parotěsnou vrstvou. Využití ploché střechy oproti šikmé má mnohá opodstatnění.

Plochá střecha zejména umožňuje plné využití plochy posledního podlaží oproti obytnému podkroví pod šikmou . Jsou střešní pláště s nízkým sklonem, zpravidla do 5°. Hovoříme- li o zateplených plochých stře- chách, máme nejčastěji na mysli jednoplášťové skladby , kdy je shora na nosné konstrukci umís- těna tepelná izolace a přímo na tepelné izolaci leží střešní krytina tvořena hydroizolací. Prověření konkrétní skladby se provádí. Během realizace opravy střechy probíhaly mezi technikem. Atelieru DEK a realizační firmou zajišťující rekonstrukci střechy technické konzultace při provádění jednotlivých detailů a technických postupů při zpracování materiálů.

Nejnovějším způsobem ekonomického zateplení ploché střechy minerální izolací ISOVER je optimalizovaný sendvič isover tOP. Základní skladba lehké požárně . VOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH. Tabulka označení skladeb střech.

SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ. Bauder PIR Kompakt – lepidlo Fatrafex TI – asfaltová parozábrana Glastek – žlb nosná deska. Nepochůzná jednoplášťová plochá střecha (N1n).

Spádové klíny z tepelněizolačních materiálů. Výhodou spádových klínů z tepelněizolačních materiálů je, že plní ve skladbě více funkcí.

Obvykle to jsou funkce spádové a tepelněizolační vrstvy. Díky spádovým klínům lze tak nahradit ve skladbě střešního pláště spádovou vrstvu například ze silikátu, která . K návrhu konstrukčního řešení. Pro návrh střešní konstruk- ce je třeba znát specifika daného objektu a místních .