Spádování střech

Ploché střechy pro dlouhodobě spolehlivé fungování hydroizolace potřebují dostatečný spád. Dříve používané ploché střechy bez spádu , nebo minimálním spádem do , se neosvědčily. Vhodné produkty pro spádování plochých střech. HYDROFOBIZOVANÉ VATY ( MW).

Minerální izolace (MW) se vyrábí rozvlákňováním taveniny čediče a dalších přísad.

Dalším technologickým zpracováním vznikají zcela nehořlavé desky s řadou unikátních vlastností v široké škále fyzikálních parametrů. Minimální sklon a jeho vytvoření na ploché střeše. Střecha se navrhuje tak, aby se na povrchu krytiny netvořily kaluže – to se zajistí dostatečným sklonem krytiny. Případné riziko tvorby kaluží se . I plochá střecha musí mít spád a to takový který zaručí rychlé odvedení srážek ze střechy. Ideální je vytvoření spádu nosnou konstrukcí, což ale není vždy vhodné nebo možné.

V tom případě přichází na řadu nejčastěji spádování pomocí klínů z pěnového polystyrenu (případně pomocí lehčeného betonu). Spádování plochých střech pomocí EPS nebo MW.

Nabízíme zpracování kladečského plánu spádových desek na ploché střechy. Vtok je propusť ve střeše, do které se vkládá tzv. Jestliže použijeme při spádování střechy více ploch, vzniká nám u styku těchto ploch úžlabí ( zjednodušeně rýha, kterou stéká voda).

Nachází-li se vedle sebe . Rekonstrukce plochých střech ve spádu. Zatímco v případě lehkých plochých střech je těžká ochrana povrchu štěrkem často nemožná z důvodu nedostatečné nosnosti, u šikmých střech odvodněných do okapního žlabu štěrková zátěž nefunguje kvůli sklonu. Mininimální doporučený spád střechy uvádějí vždy u svých výrobků výrobci. Normy ČSN pouze udávají základní požadavky. Jelikož u starších plochých střech beze spádu často docházelo vlivem nerovností plochy ke vzniku louží a následkem toho k růstu mechů, plísní a jiných mikroorganismů nebo vegetace, docházelo často v těchto místech k poruchám hydroizolace.

Doporučujeme proto vaši původně plochou střechu vyspádovat pomocí těchto . Spádové desky jsou určeny pro spádování plochých střech , teras a balkonů. Kotvení ke stavební konstrukci – mechanickým kotvením, lepením horkým asfaltem nebo studeným asfaltovým lepidlem, polyuretanovým lepidlem. Deska může být celoplošně i bodově mechanicky zatížena. Systémové řešení ROCKFALL slouží k vytvoření nebo zvětšení spádu na rovině ploché střechy pomocí izolačních.

Jednou z možností, jak předejít chybám při provádění tepelné izolace a hydroizolace ploché střechy , je použití systému Spádových desek SD a Spádových klínů SK firmy Rockwool. V jedné operaci tak vznikne tepelně izolační vrstva s patřičně spádovaným povrchem.

Kvalitní vyspádování je . U´ kolem je nalézt prusecnice jednotlivých strešnıch rovin stejného spádu , jsou-li dány stopy techto rovin (tedy pudorys strechy ). Požadavky na navrhování plochých střech. Jednoplášťová střecha na betonové nosné konstrukci (obr. 1).

Bezpečnostní odvodnění pojistným přepadem (obr. 4). Ukázky spádování střech deskami Rockwool ke .