Uložení vazníků

U všech domků byla v projektu navržena sestava s hlavním středovým sedlovým vazníkem , uloženým v diagonální ose na dva protilehlé rohy. V druhé diagonální ose byly řešeny dva pultové vazníky , uložené na roh obvodového zdiva a stykované na hlavní sedlový vazník. V projektu byl řešen tvar vazníků , . Typická valbová střecha na rodinném domku v Dukovanech.

Pro zastřešení rodinného domu obdélníkového půdorysu byla zvolena technologie dřevěných příhradových vazníků s lisovanými spoji, která umožňuje volnou vnitřní dispozici a to díky uložení vazníků pouze na obvodových.

Rozteč vazníků – vztažná osnova vzdáleností podpor. Závisí na materiálu, rozpětí, konstrukci střešního pláště, konstrukci podhledu. Vztah vazníků a svislých nosných konstrukcí: Vazníky mohou být uloženy : a) na stěnách – musí být proveden . Během zdění jsme se začali zajímat o firmy, které se zabývájí výrobou vazníků. Když jsme si prohlíželi webové stránky firem, tak jsme čirou náhodou ob.

Svislé síly přenášené v místě uložení z vazníků do podkladu jsou repre- zentovány především silami od stálých (vlastní tíha nosné konstrukce, střešního pláště a podhledu, zabudované technologie apod.) a nahodi- lých zatížení ( klimatická – sníh, vítr, užitná). V naprosté většině případů jsou tyto síly v podpoře přenášeny .

Nechal jsem si nacenit vazníky , cca 70. Můj dotaz směřuje především k následnému zateplení stropu. Je možné izolaci (mv) vkládat pouze mezi vazníky nebo je třeba vazníky uložit na pozednici, aby bylo možné izolaci vložit i mezi spodní pásnici vazníku a betonový strop a přerušit tak tepený . Je třeba vybetonované železobetonové věnce nebo průvlaky, připravit ocelovou konstrukci a nebo pozednici pro uložení vazníků. Osazení, kotvení a zavětrování jednotlivých vazníků se provádí podle projektové dokumentace zpracované výrobcem.

Následná kontrola a údržba dřevěné konstrukce se . Kotvení, klouby, uložení. Uložení dřevěných vazníků a) na zdivo, b) na železobetonový věnec, c) na železobetonový sloup, d) na ocelové sloupy . Dále jsou někdy ve střeše: – táhla nebo vzpěry mezi vaznicemi,. Svislá střešní ztužidla : – v krajích (při uložení vazníku na dolní pás),. Informace pro použití na staveništi.

Co dělat a čeho se vyvarovat na staveništi. Podpěrné systémy vodních nádrží. Okenní a komínové otvory. Ztužení vazníků a střech.

Detaily spojení volných dřevěných částí.

Všechny hrany vazníků (pohledové) jsou zkoseny 10–mm. Přeprava a skladování prováděno ve svislé poloze (v poloze uložení do konstrukce) pomocí úchytných prvků se závitovými pouzdry. Dolní pas vazníků úžlabí může být podélně seříznut tak, aby se vytvořila opěrná plocha pro správné ukotvení k hornímu pasu vazníků hlavní střechy, nebo jsou v místě uložení vyklínovány.

Z důvodu nízkého sklonu střechy se na osazené vazníky provedl prkenný záklop střechy. Velkým pomocníkem při provádění záklopu byla pneumatická hřebíkovačka. Co je důležité při stavbě krovů. Vrchní hrana železobetonového věnce musí být srovnána s co největší přesností pro uložení vazníků. Montáž vazníku začíná na podpěrách rozmístěných vhodně po délce montovaného vazníku uložením.

KVH hranolů pomocí distančního přípravku (obr. 2), dále pak aplikací lepidla a uložením první PDP příčle na začátek KVH pásnic. Stahovat můžeš, jen pokud patříš mezi primáty. Vysoké učení technické v. Pomocí tohoto programu je optimalizován návrh konstukce, osazení a velikost styčníkových desek. Dále vytváří výrobní a montážní dokumentaci.

Výroba vazníkové konstrukce. V místech uložení byly dřevěné sbíjené vazníky ukotveny k železobetonovému ztu- žujícímu věnci z betonu . Krytina leží na hustém laťování z ty- čoviny, které nesou hraněné svislé latě uložené na vlašských krokvích. Konstrukce z listnatého dřeva, profily jsou subtilní , křivé a krátké.

V uložení vazníků a vlašských krokví jsou konzolky. Charroux, Poitou, Francie) Atypická vzpěradlová konstrukce zajišťující příčné ztužení .