Výpočet osové síly

Výjde-li při výpočtu u některé normálové síly záporné znaménko, znamená to, že prut je namáhan tlakem. Potom můžeme pro každý styčník napsat dvě podmínky rovnováhy. V našem případě máme styčníku, v každém styčníku podmínky rovnováhy, tj. Neznámých osových sil máme v našem připadě.

Zatížení: -styčníkové vznikají pouze osové = normálové síly.

Je tam takový problém, že celkové namáhání . Silové poměry na šroubu. Soustava sil působících na šroub má rozložení stejné jako soustava sil působící na nakloněné rovině, která vznikne rozvinutím jednoho stoupání P na středním průměru šroubu ddo roviny. Výpočet síly na šroubu FS. Při zatížení v ose šroubu se šroub počítá na tah a na otlačení v závitech matice.

V tabulce jsou zakreslena oba základní druhy namáhání. Vzorce pro výpočet : Šroub zatížený osovou silou : Nejprve si zvolíme materiál šroubu a . Příklad – výpočet reakcí, goniometrických funkcí.

Na zatíženém prutu určete průběh N,. Vyřešte osové síly v prutech a 4. Bod c je momentový střed síly N. Podmínka rovnováhy horní části konstrukce:. SILOVÉ POMĚRY NA ŠROUBU PŘI UTAHOVÁNÍ ŠROUBU. V rozvinutí je závit nakloněná rovina. FZ obvodová síla na středním průměru.

Pro utahovací momenty i síly předpětí jsou stanovené maximální hodnoty, které lze zjistit z tabulek. Pro běžné spojovací šrouby platí zjednodušená forma vzorce: = ∙ ∙. Pevnostní výpočet šroubů a matic. Běžné šrouby s výjimkou šroubů lícovaných jsou zpravidla namáhány osovou sílou na tah.

Platí tedy u nich tahová pevnostní podmínka, při které ale zohledňujeme . N nie je konštantná na dĺžke l (N. ≠ konšt.). A označujeme ako tuhosť v ťahu. Pre výpočet pomerného predĺženia ε platí: l l∆.

Metoda styčníková ová metoda využívá k řešení svazek sil se dvěma podmínkami rovno- váhy v každém uzlu rovinné prutové soustavy. Je výhodné volit konvenci oso- vých sil tak, že kladná síla vyvozuje v prutu tah .

Jde o konstrukci, kde se otáčením šroubu posouvá matice a mě zajímá, jakou sílu v Newtonech nebo kilogramech to vyvine. Takže výsledné otáčky max. Pokud jsou pruty přímé, přenášejí tzv. Průsečnou metodu lze použít k rychlému výpočtu sil ve zvolených prutech nebo ke kontrole předchozího řešení tam, kde . Otáčivý účinek síly na dané těleso závisí na velikosti síly , jejím směru a na poloze jejího působiště.

Velmi důležitým nástrojem pro výpočet působiště výslednice sil, těžiště tělesa, … je momentová věta:. Statická určitost se zjistí výpočtem z = k – z …. Určete reakce a vnitřní síly na zadaném příhradovém nosníku. F= kN, F= kN, F= kN. Styčník a: Máme-li vyřešeny osové síly Na N můžeme přejít na styčník e, ve kterém jsou.

Výše popsaná funkce slouží k výpočtu hodnoty osové síly v hodnoceném průřezu mezi konečnými prvky (ve vzdálenosti, která se rovná polovině délky konečného prvku ). V technické praxi se poměrně často vyskytuje potřeba stanovení aktuální osové síly v prvcích stavebních konstrukcí.