Základy výkres

Navržená pracovní plocha se uvede na výkresu výkopu, např. V našem případě přichází v úvahu soustava metrická, hlavní řada ISO-A, která vychází z formátu o ploše jednoho čtverečního metru. Všechny základní formáty téže řady jsou si geometricky podobná. Vypracovaní výkresu základů RD tuží na pouzovací papír M 1:50.

Rozměry a dispozice dle předchozího výkresu půdorzsu 1. Výškově základy vyřešit jako nepodsklepený objek v mírně svažitém terénu.

Výpracovaní výkresu základu jednoduchého částečně . ZÁKLADY TECHNICKÉHO KRESLENÍ. Originál je technický výkres vytvořený s použitím rýsovacích pomůcek pro přesné kreslení na rýsovací papír, nebo. Každý technický výkres musí obsahovat: Popisové pole – vždy je umístěno v pravém dolním rohu a jeho max. Oříznutý formát – je zobrazen souvislou tenkou čárou, která určuje velikost formátu výkresového . Při tvorbě výkresu je nutné dodržovat pravidla pro tvorbu výkresu. Horizontální, čili plošné základy roznášejí zatížení stavbou na větší plochu základové půdy, není-li dostatečně únosná vrstva zeminy příliš hluboko pod úrovní terénu nebo pod úrovní podzemního podlaží.

Po prostudování této kapitoly dokážete: Číst jednoduché stavební výkresy základových konstrukcí. Vysvětlit princip zakreslování základů v půdoryse, svislém řezu a sklopeném řezu včetně druhu pouţitých čar.

Zobrazovat a kótovat jednoduché základy v půdorysu a svislém řezu. Odvozovat z půdorysu svislý řez základem a . Text slouží jako studijní opora pro studenty seznamující se ze základy technické komunikace. Zabývá se problematikou grafické komunikace, základními způsoby zobrazování technických objektů, způsobem zakreslení vybraných technických součástí a využitím těchto znalostí ke tvorbě technických výkresů.

Vnější obrys základové spáry tlustou plnou čarou. Změna spodní úrovně základu tlustou čárkovanou. Hrana základu viditelná shora tenkou plnou, zakryté hrany tenkou čárkovanou. Obrysy nosných konstrukcí nad základy tenkou čerchovanou se dvěma tečkami. Jak vytvořit ideální výkres půdorysu základů , aniž bychom . V elektrotechnice jsou potřebné základní výkresy , které určují tvar, rozměry a způsob výroby mechanických částí elektrotechnických zařízení.

Kromě základních výkresů jsou potřebné další technické podklady, grafická dokumentace zaměřená na elektrické vlastnosti a funkci. Základy elektrotechnického kreslení. DOKUMENTACE OBJEKTU SO-01.

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_SV_POS_17. Cíl: Získání poznatků k zásadám zobrazování základových konstrukcí (plošných základů ) ve stavebních výkresech. Stavba je založena na monolitické základovém podkladním pasu z litého betonu Bšíře 6mm a výšky 2mm, na kterou se provede základový pas šíře 5mm z dílců BD 500. Bednící dílce prolít betonem B15.

Přízemní zdivo je do výšky 5mm, tj.

V první cásti se seznámíte s prostredím AutoCADu.